Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMZETTEN —

vond in de afgeloopen week plaats: a brisk trade was done last week.

omzetten: to sell; to consume. — een zaak in een naamlooze vennootschap o.: to float a concern as a limited company.

omzetting: conversion.

onaangegeven goederen: unentered goods.

onaannemelijke voorwaarden :unaccept-

able conditions. onaantastbare polis: undisputable

policy.

onafgedaan: de zaak bleef o.: the business remained unsettled. — enkele

partijen bleven o.: some parcels

remained unsold. onaflosbare schulden: irredeemable (=

perpetual) debts. onbeantwoord: een brief o. laten: to

leave a letter unanswered; not to

answer a letter, onbeduidend verlies: a merely nominal

loss. — de omzet was zeer o.: sales

were very insignificant. onbegonnen: dat is o. werk: that is

a hopeless task. onbeklant: unpatronised. onbemiddeld zijn: to be without means. onbeperkt: o.e aansprakelijkheid: un-

limited liability. — een o. vertrouwen

genieten: to enjoy unlimited credit, onbeproefd: niets o. laten: not to

leave a stone unturned; to do

everything in one's power, onberaden: ill-advised; inconsiderate;

imprudent. onbeschadigd: undamaged; in good

condition. — o. gearriveerd: sound

arrived.

onbestelbare brief: dead (= undeliverable) letter.

onbetaald: een schold o. laten: to leave a debt unpaid. — o. blijven: to stand over. — o.e cheques, enz. —: unpaids. — o.e rekening: unsettled bill. — o. terugkomen (van een wissel): to suffer dishonour.

onbevoegd: incompetent.

onbewerkt: raw *.

onbezonnen speculatie: rash speculation.

onbezwaarde eigendommen: unencum-

bered property. onbillijk: unfair; unjust. onbreekbaar: unbrcakable.

ONDERHANDS

onbruik: in o. geraken: to fail into disuse.

onbruikbaar: geheel o.: absolutely useless.

onder: wij hopen dat er o. deze patronen iets zal zijn dat u past: we hope that among these designs there will be something to suit your requirements. — o. dato: under date. — het is niet o. de £ 5 te verkrijgen: it is not to be had under £ 5; it will not go under £ 5. — o. deze omstandigheden : under these circumstances.

— o. aan den brief: at the foot of the letter. — o. separaat couvert: under separate cover; separately.

— o.weg: afloat. —o.weg naar onze haven: afloat to our harbour.

onderdeel: item. — ieder o.: every single part. — o.en(van een machine) : fittings.

onderdirecteur: sub-manager; assistant manager.

ondergaan: de fondsen hebben plotseling een aanzienlijke verandering o.: the securities showed a sudden and considerable fluctuation. — de firma zal geen verandering o.: the firm will suffer (= undergo) no change. — men laat de koffie een zweetproces o.: the coffee is subjected to a sweatingprocess.

ondergang: ruin. — de financieele o. van een firma: the financial ruin (= snipwreck) of a firm. — van den o. redden: to save from ruin.

ondergeschikt punt: minor point. — o. personeel: subordinate staff.

ondergeteekende: the undersigned *.

ondergoederen: underwear.

onderhandelaar: negotiator.

onderhandelen: to negotiate. — over den prijs o.: to bargain about the price. — o. met: to figure with; to be in treaty with. — er wordt onderhandeld : negotiations * are on foot.

onderhandeling: negotiation. — in o. zijn met: to be in treaty with. — in o. treden: to open (= to enter into) negotiations *.

onderhands: by private contract; by private sale. — o. ingeteekend: privately subscribed. — o. verkoopen: to sell by private treaty; to sell privately. — een o.ch accoord treffen: to make a private deed of arrange-

Sluiten