Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTHEVEN —(

ontheven: van alle aansprakelijkheid o.

worden: to be discharged. onthouden: zich o. van: to abstain from. ontleenen: cijfers o. aan een jaarverslag :

to take (= to derive) figures from

an annual report, ontmunten: to demonetise. ontoereikend: insufficiënt; inadequate, ontploffing: verzekering tegen o.: Boiler

uiBurance. ontramponeeren: to damage; to injure. — ontramponeerde goede ren: damaged (= shattered) goods. — ontramponeerd schip: disabled ship.

ontredderd: in a.en toestand: in a , dilapidated condition. — een o schip: a disabled ship.

ontschepen: to discharge; to unloadto disembark.

ontslaan: iemand o.: to dismiss a person. — iemand van zijn verplichtingen o.: to relieve (= to discharge) a person from his obJigations (= liabilities).

ontslag: zijn o. indienen: to tender

■jue » resignauon. — zijn o. nemen :

to resign. ontstaan: een vraag naar een artikel

ontstaat: a demand for an article

sets in. — onkosten o. uit: expenses

arise from. ontstemd over: displeased at. — zij zijn

er over o.: they resent it. ontstentenis: bij o. van: in the absence

of.

onttakelen: to unrig.

onttrekken: to withdraw. — ziek aan zijn plicht o.: to withdraw from (= to avoid = to shun) one's duty.

— goud aan de Bank o.: to withdraw gold from the Bank.

onttrekking: withdrawal.

ontvangbewijs: receipt *.

ontvangen: to receive. — wij zouden gaarne enkele inlichtingen o.: we should like to have Some particulars.

— een aanvraag o. hebben: to have an inquiry on hand. — wij hebben Uw chèque o.: your cheque to hand.

— Wij hebben Uw brief o.: your letter has come to hand (= has come into our possession); we are in receipt of your letter.

ontvanger (van goederen): receiverconsignee. — o. (van een bedrag): j

WERMIJDELIJK

recipiënt. — o. van zegelrechten: stamp collector, ontvangst: (van een brief): receipt; (van een persoon) reception. — de o. berichten van een brief: to acknowledge receipt of a letter. — bericht van o.: acknowledgment. — goederen in o. nemen: to take up goods; to take delivery of goods. — na o.: when in cash; when received. — na o. van: upon receipt of. — o.en: drawings; takings; earnings. — bruto o.en: gross earnings. — netto o.en: nett earnings. — o.en aan de kas: cash takings.

ontvangtermijn: prompt.

ontvouwen: uit Uw brief ontvouwden Wij: m your letter we found; together with your letter we received.

ontwerp: scheme; draft. — o.-accoord: scheme of arrangement.

ontwerpen: een prospectus o.: to draft a prospectus.

ontwijfelbaar: indubitable; undoubtedly.

ontzeggen: den eisch o.: to nonsuit the plaintiff.

ontzien: we moeten onzen klant o.: we must consider our customer's feelïncs.

onuitgesproken: implied *.

onuitvoerbaar: Uw limiet was o.: your limit was impracticable. — o.e bestelling: impracticable order.

onvast: de markt was o.: the market was unsettled. — de prijzen o. maken: to unsettle prices.

onveranderd: de prijzen waren o.: prices were unchanged.

onverantwoordelijk: een o.e handelwijze: an unwarrantable procedure. — o.e raadgevers: irresponsible advisers.

onverhoopt: indien er o. iets tusschen mocht komen: if against our expectations somethins should i

onyerkoeht blijven: to remain unsold (= on hand). — mits o.: if unsold.

onverkoopbaar: unsaleable; unmarket-

. able; unmerchantable; unnegotiable; unyendible. — het artikel was o.: the article remained (= lay) on hand; the article hung fire. — oe voorraad: dead stock.

onvermijdelijk: unavoidable: inevitable.

Sluiten