Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPMAKING — OPTREDEN,

to make out a policy. — een rekening o.: to make out an account. — We hadden dit reeds opgemaakt uit het uitblijven van Uw telegram: we had inferred this from the fact that we received no wire.

opmaking van manufacturen: the makeup of piece-goods.

opmerken: to notice; to observe; to state.

opmerking: remark; observation.

opmerkzaam: iemand op iets o. maken: to draw a person's attention to something.

opnemen: een bestelling o.: to take (= to collect) an order. — bestellingen o.: to canvass (= to solicit) orders. — een clausule o.: to insert a clause. — als compagnon o.: to admit (= to assume) as a partner.

— geld o.: to raise money; to raise a loan. — de schade o.: to ascertain (= to make an estimate of) the damage. — een zaak in een andere o.: to amalgamate one business with another. — het voor iemand o.: to speak up for a person. — het artikel nam flink op: the article caught on well.

opofferen: een deel der winst o.: to sat rifice part of the piofits.

oponthoud: detention; delay.

oppassenl (= voorzichtig behandelenl): with care! — U moet voor hem o.: you must be on your guard agains.. him.

opperen: een denkbeeld o : to suggest (= to utter) an idea; to make a suggestion — bedenkingen o.: to raise objections.

oppotten: to hoard.

opraken: onze voorraad raakt op: our supply runs short (= low).

oprichten: een zaak o.: to establish (= to found) a business. — een naamlooze vennootschap o.: to float a limited company.

oprichter; founder. — osaandeelen: (= o.sbewijzen): founders' shares.

oprichting: establishment; foundation; floatation (= flotation). — Acte van o.: Memorandum of Association.

— o.skapitaal: onginal stock, oproepen tot bijwoning eener vergadering:

to convoke; to send out convocations; to send out notices convening a meeting.

oproeping: convocation; summons.

opruimen: to sell off; to sell out; to clear; to clear off; to clear out; to deplete. — voorraad o.: to clear stock. — de voorradige goederen worden beneden fabrieksprijs opgeruimd: the articles on stock are sold below cost price.

opruiming: clearance sale. o. wegens vergevorderd seizoen: after-season sale. — gedwongen o.: emergency sale. — o. beneden inkoopsprijs: sacrifice sale.

opschieten: goed mei iemand o.: to get on well with a person.

opschorten: de uitvoering o.: to suspend the execution.

opschorting van rechten: suspension of rights.

opschrift: heading; direction; superscript jon.

opschrijven: to write down.

opschroeven: een prijs o.: to screw up a price.

opslaan: to store *; to warehouse. — goederen in het pakhuis o.: to lodge goods in the warehouse; to put goods into store *. — een artikel o.: to stock (= to lay in) an article. — de huur o.: to increase the rent.

opslag: storing; warehousing. — o. in het pakhuis: lodging in the warehouse. — o. in prijs: advance; raise; mcrease (in price). — bewijs van o.: warrant *. ■— o.gelegenheid: storing facility. — o.kosten: warehousecharges; storing; storage; storage charges. — o.plaats: store-room. — o.ruimte: storage-accommodation. — o.ruimte: warehouse-room. — o.terrein: storage yard.

opslokken: de winst o.: to absorb the margin of profit.

opsporen: fouten o.: to tracé errors.

opstand van een magazijn: fixtures.

opstellen: een brief o.: to draw up a letter. — een contract o.: to draft a contract. — een prospectus o.: to draft a prospectus. — een telegram o.: to write out a telegram.

optellen: to add. — de rekeningen o.: to cast accounts.

optie: option *.—o.geld: option money.

optreden: als agent o.: to act in the capacity of agent. — als iemand s arbiter o.: to act as a person's

Sluiten