Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERVLOEDIG — PARTIJ

overvloedig: abundant; profuse. overvoerd: de markt is o.: the market

is flooded (= overstocked = glutted) overvoeren: to glut; to flood. overvragen: to o vercharge, overwaarde: surplus value; overvalue. overwegen: to consider. — een zaak

nog eens o.: to think a matter over;

to reconsider a matter, overweging: consideration. — We

geven U ernstig in o.: We seriously

advise you. — in o. geven: to

suggest.

overwerken: to work overtime.

overwicht: excess weight. overwinst: surplus profit. overzee: van o.: from oversea. overzeesch: transmarine. — o.e handel:

oversea(s) trade; ocean trade. overzeilen: een schip o.: to run into

a ship.

overzenden: to send; to forward; to consign.

overzetten: een codetelegram o.: to translate a code telegram.

overzicht: review; survey; summary. — een helder o.: a clear survey.

O.-Weeër: war-profiteer.

P.

paardekraeht: horsepower. — p. indi- paniek : panic. — er ontstond een p. •

cateur: mdicated horsepower. — a panic set in. — een p. doen ontstaan

nominale p.: nominal horsepower. — (= in het leven roepen): to create

effectieve p.: effective horsepower. (= to raise = to get up) a panic. —

pak: package. do0r een p worden aangegrepen: to

paket: zie: pakket. be seized with a panic

pakgoederen: bale-goods. papier: paper. — dan doorslag p.:

pakhuis: warehouse*; depot. — p.- flimsy paper. — kort p.: short

huur: warehouse-rent; storage. — paper. — lang p.: long paper —

p.meester: warehouse-keeper. handelsp.: trade bills. — meer p

pakje: packet *; parcel. — p.s bezorgen: in omloop hebben: to have a larger

to dehyer parcels. note circulation. — blaadje p. 7=

pakken: iemand te p. hebben: to cheat p.tje): slip (of paper). — p. kleingeld •

■< & person; to take a person in. — in fractional currency.

kisten p.: to pack in cases. papieren geld: paper currency

pakket: parcel; packet*. — p.boot: papierfabriek: paper mill.

packet-boat. — p. postmaatschappij: papierfabrikant: paper-maker; paper-

üxpress Company. — p.post: parcel manufacturer.

P?8*: paraaf: paraph; initials. —

pakkist: case. parafeeren: to initial; to paraph; to

paklmnen: canvass; cotton-bagging ; put one's paraph to

pack-cloth pari:par*. — d p. aflossen: to redeem

pakloon, package; packing (charges). at par. — boven p.: above par; at a

pakpapier: wrapping-paper; packing premium. — beneden p.: below par-

paper; brown paper; casing paper. at a discount.

— zwaar p.: baling paper. parikoers: arbitrated price. pand:1) house; premises;2) pledge; pariteit: parity. - pawn; j- particulier: gentleman*; private perpandbeslag: distraint. — p. op iets son. — aan p.en verkoopen: to sell

leggen: to distrain something. privately. — p.e bankinstelling: pri-

pandbnef: bond;mortgage deed; mort- vate bank. — p. entrepot: private

gage bond; mortgage debenture. bonded warehouse. — p.e zaak-

pandhoudende crediteuren: secured private concern.

—ÏÏE^ÏTy Partii: Parcel; lot*; shipment. — bij

ttSfu. • aau. afname van groote p.en: when taking

pandschuld: secured debt. larae ouantities. —- «>». „ .

paraaf: paraph; initials. — parafeeren: to initial; to paraph; to

put one's paraph to. pari: par *. — a p. aflossen: to redeem at par. — boven p.: above par; at a premium. — beneden p.: below par; at a discount, parikoers: arbitrated price. pariteit: parity.

particulier: gentleman*; private person. — aan p.en verkoopen: to sell privately. — p.e bankinstelling: private bank. — p. entrepot: private bonded warehouse. — p.e zaak: private concern, partij: parcel; lot *; shipment. — bij afname van groote p.en: when taking large quantities. — een nieuwe p.:

Sluiten