Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTSPERSOONLIJKHEID — REIS

capacity. — als r. erkende Mij.: incorporate Company. — als r. erkennen : to incorporate *. rechtspersoonlijkheid: zij vereenigden zich tot een maatschappij met r.: they formed themselves into a corporate body.

rechtvaardigen: to justify; to warrant.*

rechtverkrijgende: assignee.

recief: master's receipt; mate's receipt.

reciprociteitsstelsel: fair trade.

reclamant: claimant.

reclame: (eisch): claim. — r. wegens manco: claim for short delivery. — een r. aannemen: to entertain a claim. -— een r. intrekken: to waive a claim. ■— een r. inwilligen: to allow a claim. — recht van r.: (right of) stoppage in transit(u). — 2 (advertentie): advertisement; advertising. — r. maken voor: to advertise; to puff. — reusachtig r. maken voor: to boom up. — r. artikel: catch line; advertising novelty.

reclameeren bij: to send in a claim on; to claim on.

reclamefirma: firm of advertising contract ors.

reclamekosten: advertising charges.

reclameplaat: show bill; show board; show card.

reclame-wagen: advertising-van.

recu: receipt. (inplaats van connossement): master's (= mate's) receipt; parcels receipt. — schoon r.: clean receipt.

redactie: de r. van dezen brief laat veel te wenschen over: the wording of this letter leaves much to be desired.

redden: (= bergen): to salve.

Reddingmaatschappij: Salvage Company.

reden: de bestelling geeft r. tot tevredenheid: the order turns out satisfactory. — de verpakking geeft herhaaldelijk r. tot klagen: the packing is a frequent cause of complaint. — gij hebt geen r. tot klagen: you have no cause of complaint. — om de eenvoudige r. dat: for the simple reason that.

reduceeren: to reduce.

reductie: 1. (= waardevermindering): depreciation.—2. (= korting): allowance; deduction. — r. toestaan: to allow a deduction; to give an

allowance. — 3. r. van het aandeelenkapitaal: reduction of the sharecapital. reede: the roads.

reeder: (ship-) owner; ship-holder. —i de r.s: the shipping interest; shipowners. — vereeniging van r.s: shipping-ring.

reederij: ownery; shipping trade; the owners. — hun r.: their firm.

reëele tarra: real tare. — r. waarde: real value.

reeks: series.

refereeren: zich r. aan: to refer to. referentie: reference. — ter r.: for reference.

referte: onder r. aan: with reference

to; referring to. reflectant: applicant; intending pur-

chaser; prospective buyer. reflecteeren op: to entertain (an offer;

a pr oposal; etc.); to be inclined to buy. regeering: Government. — de schepen

varen volgens r.starief: the strips sail

at blue-book rates. regel: een paar r.s: a few lines. — in - den r.: as a rule. — kettingr.: chain

rule.

regelen: to settle; to arrange; to adjust. regeling: settlement; arrangement; ad

justment. — r. der vorderingen:

adjustment of claims, regelmatig endossement: endorsement

in full; special endorsement. register: register *. — r.ton: register

ton.

registratie: registration. — r.kantoor:

registry office, registreeren: een acte r : to register

a deed.

reglement: regulations; by-laws. — r. van averijen: average statement.

regres: zonder r.: without recourse (to me). — r. nemen op iemand: to have recourse to a person.

rehabilitatie: discharge (of a bankrupt).

rehabiliteeren: to discharge (a bankrupt). — Hij is gerehabiliteerd: he has obtained his discharge.

reine: een zaak in het r. brengen: to adjust a matter; to get a matter settled (= arranged).

reis: journey; voyage; trip *. — r. uit en thuis: a round trip; a round. — op r. zijn voor zaken: to be away on business.

Sluiten