Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REMITTEEREN — RICHTEN

able book; — uitgaand r.: bills -

payable book. remitteeren: to remit. remittent: remitter. remorqueur: tug.

rendeeren: to pay one's own; to leave a margin (= a profit). — de zaak rendeert niet: the businessdoesnotpay.

rendement: profit; return(s); outturn; yield.

rentabiliteit: productiveness; profit. ableness.

rente: interest *. — ex r.: ex interest.

— r. op r.: compound interest, rentebesparing: sa ving of (= on)

interest.

rentebetaling: payment of interest, rentedagen: days of interest, rentegarantie: guarantee of interest, rentegevende effecten: interest bearing

securities. renteloos: een r. voorschot geven: to

advance money free of interest. —

een r. voorschot: an advance free of

interest.

renten: to bear interest. — een leening groot £ 50.000 r.de 4£ %: a loan of £ 50.000, bearing interest at the rate of 4£ perCent.

rentenier: person of independent 4 means; gentleman living on his interest (= on his private income).

rentenieren: to live on one's interest (= on one's private income).

rentestandaard: rate of interest.

rentevergoeding: interest (allowed).

renteverlies: loss of interest.

renteverzekering: life-annuities insurance.

rentevoet: rate of interest; money rate. renversaal: counterbond; redeemed share.

renvooi: geen r.: without a reference. reorganisatie eener maatschappij: reor-

ganisation (= reconstruction) of a

company.

reparatie: repairs. — r. kosten: cost

of repairs, repareeren: to repair. report: contango; rate of contango;

contango-rate. reporteeren: to carry over. — een

positie r.: to continue an account, represaillereeht: countervailing duty. reprise:, er vond een r. plaats: there

was a recovery.

De Froe, Woordenboek.

reputatie: reputation *.

request: memorial. — een r. indienen:

to present a memorial. rescontre: settlement; carry-over. —

op r. koopen: to buy for the account.

— verkoop op r.: sale for the account.— r.dag: settling day; settlement day.

reserve: reserve. — op r. stellen (= plaatsen) :■ to put (= to transfer) to reserve. — de r. vaststellen: to fix the reserve. — r. vormen: to form a reserve.

reserveeren: to reserve. — een gedeelte der winst r. voor: to set aside part of the profits for ...

reservefonds: reserve-fund.

reservekapitaal: reserve capital.

reserverekening: reserve account.

respijtdagen: days of gr ace.

respondentia: respondentia.

rest: remainder; balance.

restant: zie: rest.

restitueeren: to pay back; to refund;

to reimburse. restitutie: repayment; reimbursement

— r. van rechten (van accijns, enz.): i drawback.

resto: pro r. groot ƒ....; amounting on balance to f ....

restorno: return of premium.

resultaat: result; effect. — tot een r. komen: to come to a result. — zonder practisck r.: without any practical result. — onze pogingen bleven zonder r.: our attempts proved abortive.

resumé: précis; summary. .

retentie = recht van r.: lien.

retour = retourvracht: return freight

— r. = dekking: cover. — r. = retourbiljet : return (ticket).

retour-boek: return-book. retourlading: return-cargo; return

freight; return goods. retourneeren: to return, retourrekening: account of re-exchange. retourvracht: return freight; reship-

ment. — als r. zenden: to reship. retourwissel: re-exchange; re-draft. retributie: retribution. reuzel in blazen: bladdered lard. revenuen: re vernies, revers: 1) (tegenspoed): re ver se. —

2) (van een jas): revers, richten: een aanbieding (een brief) r.

aan: to address a tender (a letter)

li

Sluiten