Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RICHTIGE — RUIM

to. — zich naar iemand's orders r.: ! to follow a person's instructions.

riehiige aflevering; due delivery. — r. naleving van een contract: due performance of a contract.

rich ing: direction. — een stijgende (dalende) r. inslaan: to show an upward (a downward) tendency.

richtsnoer: iemand tot r. dienen: to serve for a person's guidance.

riem papier: ream of paper.

rijksambtenaar: public officer.

rijksbank: public bank.

rijksbelastingen: Government taxes.

rijkscontrolemerk: Government Control Stamp.

rijksentrepot: Bonded Warehouse; Government Warehouse.

rijksinkomsten: public revenues; inland revenue.

rijkskosten: op r.: at the public expense.

Rijksmunt: Government Mint. Rijkspostspaarbank: Post-Office Sav-

ings Bank. rijksversluiting: bond. Rijnschip: Rhine-boat. Rijnvaart: Rhine navigation. rijst: rice. ,

rijwiel: bicycle; machine.

rijzen: to undergo a rise *; to harden. de prijzen r.: prices are going up. — het r. en dalen van den prijs: the fluctuations in the price. — zie ook : stijgen.

rijzing: rise; advance. — sterke en plotselinge r.: boom.

risico: risk. — een r. op zich nemen: to accept (= to undertake) a risk. — voor r. van de afladers: at snippers' risk. — voor rekening en r. van: for account and risk of. — werkgevers r. :

• employers' liability. — r. loopen: to run a risk. — het r. dekken: to cover the risk. — ter dekking van het r: to cover the risk. — dergelijke speculaties brengen veel r. met zich : speculations of the kind are attended with much risk.

riskeeren: to risk; to venture.

rivierhaven : river port.

riviervaart: river navigation.

roeien (van vaten): to gauge.

Toeier (van vaten): gauger.

roeiing: gauging.

roepen: afnemers r. om leveringen:

customers clamour for deliveries. roerende goederen: movable property;

movables; personal estate; personals; roes: bij de r. koopen: to buy in bulk:

to buy by the bulk. — bedrag in der..

lump sum. romp: huil.

ronde: een r. som: a lump sum. — in een r. som: in round figures.

rondreis: round trip *. — r. biljet: circular ticket.

rondschrijven: circular (letter).

rondstrooien: to spread (= to circulate) rumours. — er worden berichten 'rondgestrooid: it is rumoured.

rondtrekkend: itinerant.

rondzenden: circulaires r.: to send out circular s.

rooken: (visch) r.: to smoke.

rookerij: smoking-shed.

rooktabak: pipe tobacco.

rooster: Schedule. — volgens rit by rotation.

route: route.

rouwkoop: smart-money.

royeeren: een handteekening (een zegel) r.: to cancel a signature (a stamp).

royement: cancellation.

rubriek: head * 5 heading *.

ruggespraak houden met: to consult.

rugzijde: reverse. ' a:

ruil: exchange.

ruilen: to exchange.

ruilhandel: barter; trading by barter.

ruilmiddel: medium of exchange; circulating medium. — klein r.: small change.

ruilverkeer: traffic.

ruilwaarde: exchange value.

ruim 50: upwards of 50; 50 odd. * — een r.e schatting: a liberal estimate.

— r.e keuze: varied selection. — r.e middelen: arople funds; large (= amplè) means. —•- rozijnen wonden r. aangeboden: raisins are a glut on the market. — op r.e schaal: on a large scale. — r. afschrijven op: to write off largely on. — in den r.sten zin des wooras: in the widest sense of the word. — te r. hoepels: slack hoops. — de aanvoeren werden r.er: arrivals were more numerous(=larger); supplies became more plentiful.

— de geldmarkt is iets r.er geworden: money has become a little easier. —

de markt is r. voorzien: the market is

Sluiten