Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUIMTE — SCHATTEN

amply supplied. — het r. van een

schip: the hold of a ship. ruimte: accommodation; margin *;

remedy. ruineeren: to ruin. ruïneuze prijzen: star vat ion prices. rul: boom.

rusten: een zaak laten r.: to drop a matter. — de verplichtingen die op hem r.: the obligations he is under.

ruw: r.e schatting: rough estimate. — r. ijzer: crude iron. — r.e petroleum: crude petroleum. — r.e tabak: raw tobacco.

Sajetgoederen: worsteds.

salarieeren: to salary; to pay.

salaris: salary. — vast s.: fixed salary.

salarisverhooging: rise.

saldo: balance*; remainder; rest. — batig s.: surplus *. — goedgekeurd s.: account agreed upon. — nadeelig s.:' deficit. — s. der exploitatie-rekening: working profit. — per s.: on balance. — een s. hebben van ...: to balance an account with ... — het s. trekken: to strike a balance. — het s. vereffenen: to pay the balance. — s. (bedrag): amount of balance.

saldobiljet: gelieve, na accoordbevinding, ons ingesloten s. geteekend terug te zenden: if found correct please to return the enclosed slip, duly signed.

Salvo errore et omissione: Errors aud Omissions Excepted; E. & O. E.

samengestelde interest (= rente): compound interest.

samenlading: joint cargo.

samenloop van omstandigheden: concurrence; conjuncture.

samensmelting van maatschappijen : amalgamation of companies.

samenvatten: to summarize.

samenvatting: summary.

samenwerken met: to co-operate with; to work hand in hand with.

samenwerking: co-operation.

schaal: op groote (= ruime) s.: on a large scale; in a large way. — op kleine s.: in a small way. — handel drijven op kleine s.: to do business in a small way.

sehaalgeld: weigh-money; weighage.

schaarsch: scarce. — het geld is s.: money is scarce (= tight).

schaarschte: scarcity. — geld s.: scarcity (= tightness) of money. — er heerscht s.: scarcity prevails.

s

schade: damage*; loss*; injury. — de s. bedraagt bijna altijd 5—8 %: the damage nearly always amounts to from 5 to 8 per Cent. — des. opnemen : to make an estimate of the damage.

schadeafmaking: settlement ( of damages).

sehadecertificaat: certificate of damage.

schadelijk voor: injurious (= prejudicial) to. — dat komt ons te s. uit: that works out too unprofitable for us.

schadeloos: zich s. stellen: to repay oneself; to reimburse oneself. — iemand s. stellen voor: to indemnify (= to compensate) a person for.

schadeloosstelling: indemnification ; compensation.

schaden: to injure; to harm; to be injurious (= prejudicial) to; to prejudice.

schadepost: losing bargain.

schaderekening: statementofdamage(s).

schadevergoeding: damages; reparation of damages; indemnity; compensation; indemnification. — recht op s.: claim to indemnification. — eisch tot s.: action for damages. — s. eischen: to claim compensation. — s. ontvangen: to recover damages.

schadeverhaal: redress; remedy.

schadevordering: claim.

schaduwzijde: drawback.

schatkist: s bi je: exchequer bill. — s. promesse: treasury bill; treasury bond.

schatten op: to compute (= to estimate = to put down) at. — den aanwezigen voorraad s.: to value (= to appraise) the stock on hand. — Dat zal s. gelds kosten: that will cost a mint of money.

Sluiten