Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLIJTAGE — SOMMA

slijtage: wear (and tear).— s. (van munten): abrasion (of coin). — tegen s. bestand zijn: to stand much wear and tear.

slijten: to wear (out). — niet s.: to stand much wear and tear. — goederen's. : to dispose of (= to sell) goods.

sloopen: oude schepen s.: to break up old vessels. — huizen s.: to pull down houses.

slot: per s. van zaken (= ten slotte): eventually; finally; in the end; at last. — batig s.: surplus. — nadeelig s.: deficit.

slotbalans: annual balance.

slotdividend: final dividend.

slotkoers: closing price.

slotnoteering: closing price.

slotprijs: closing price.

slotsom: result; upshot.

slotuitdeelingslijst: final dividend.

sluikhandel: clandestine (=Ulicit)tr ade.

sluitbriefje: covering-note.

sluiten: we s. om o uur: we »uut business at 5 o'clock. — de beurs sloot vast: the market closed firm. — voor het s. van de beurs: before the close of the market. — Steels sloten willig: Steels closed firm. — de rekening sluit: the account squares. —de rekening sluit met een batig saldo van: the account closes with a surplus 0f — deze havens zijn gedurende 5 maanden van het jaar door ijs gesloten: during 5 months in the year these harbours are blocked up by ice. — een assurantie s.: to effect an insurance *. — een bodemerijovereenkomst s.: toexeeute a bottomry bond.

— een contract s.: to make (= to close = to conclude = to enter into) a contract. — een koop s.: to close (= to strike) a bargain. — eere leening s.: to contract a loan. — eere rekening s.: to close an account. — eere verdrag s.: to conclude a treaty.

— eere verzekering s.: to effect (= to make) an insurance *.

sluitingsuur: closing hour. — op het s.:

at closing time. ■ . ,

sluitnota: Covering Note; provisional

note; slip. smaak: in den s. vallen bij de afnemers:

to take well among buyers; to be

approved of by buyers.

smaakvol: tasteful.

smeekolen: blacksmith's coal; small-

coal; smithy-coal; forge-coal. smokkelaar: smuggler. smokkelarij: smuggling. smokkelhandel: smuggling-trade. smokkelwaar: contraband goods;

smuggled goods. snees (= twintigtal): score, snel: quick(ly); speedy; speedily; rapid

(ly); by leaps and bounds. — snelle

omzet: early (= quick) returns;

short sale. — snelle vrachtdienst :

fast cargo service, sneldienst: express service, snelheid: rapidity; speed, snelpers: steam-press. sneltreindienst: fast (= express) service, snelvarende boot: high-speed (= fast)

steamer. snelzeilend: fast. sola wissel: sole bill; sola. soldij: wages.

solidair aansprakelijk: jomtly liable;

jointly and severally name. solidariteit: 1) solidarity; 2) joint liability.

solide: reliable; respectable. — s. kwaliteit : sound quality. — deze stof is s. : this material wears well. — s. fondsen : sound securities. — solied fonds voor onderpand: floater. — s. firma: reputable (= respectable) firm; firm of good standing. — eere solied huis (= firma): a house of high standing.

— eere s. persoon: a respectable (= steady-gomg = reliable) person.—

— zeer s.: thoroughly respectable.

— s. uitziende: respectable-looking. soliditeit: reputation; respectability;

status; solidity; solvability; solvency; standing; commercial status; stability; financial position.

sollicitant: applicant.

sollicitatie: application. — s. brief: letter of application.

solliciteeren naar een betrekking: to apply for a post.

solvabel: solvable; solvent.

solvabiliteit: solvability; solvency; stability.

solvent: solvable; solvent, solventie: solvability; solvency; stability. som: amount; sum. somma: voor de s. van: for and m

Sluiten