Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAANDE — STATIONSEMPLACEMENT

does it cost you? — de oogst.staat goed: crops rule high. — tarwe staat hooger: wheat quotes higher. — tabak staat op 42 et.: tobacco is quoted at 42 Dutch cents. — deze

i firma staat zeer zwak: this firm is in precarious circumstances; the position of this firm is very weak. — Wij s. er op dat U ons dezelfde kwaliteit levert als tot nu toe gezonden: we insist on your supplying us exactly the same quality as sent up to now. — zij s. onder streng toezicht van...: they are under strict control of... — er s. flinke en dégelijke menschen aan 't hoofd: the pr in ei pais (= chief8 = managers) are energetic and smart (= able = competent) people. — de handel staat bijna geheel stil: business has almost come to a standstill (= a deadlock). — het staat te bezien: it is an open question.

staande: iets s. houden: to maintain * (= to insist upon) something. — s. de vergadering: during the meeting.

staangeld: demurrage *.

staat: return *. — in s. van faillissement verklaard worden: to be declared a bankrupt. — de s. van schulden: the schedule of liabilities. — de tegenwoordige s. van zaken: the present state of affairs. — op iemand s. kunnen maken : to be able to rely on a person. — s. van baten en schulden: Statement of affairs.-

staathuishoudkunde: politieel economy.

staatsambtenaar: public officer.

staatsbankinstelling: public bank.

staatscourant: de Engelsche s.: the London Gazette.

staatsfondsen: public funds.

staatsleening: Government (= public) loan.

staatspapieren: Government stock ; state funds.

staatsschuld: national (= public) debt.

stabiliteit: stability (of value).

stad: uit deze s.: of this town.

stadsreiziger: town travelier.

stagnatie: stagnation; stagnancy; standstill.

staken: het vervoer s. van: to stop the carriage of. — de betalingen s.: to suspend (= to stop) payment. — Zij hébben i un betalingen gestaakt: they have stopped payment.

staking van betaling: stoppage (— suspension) of payment. — s. der uitgifte: suspension of issue. — s. in de kolenmijnen : colliers' strike; strike in the collieries.

stalen: patterns; cuttings. — s. boek: pattern book,

stalletje: stall.

stand: de prijzen hebben hun laagsten s. nog niet bereikt: prices have not yet reached bottom. — een zaak tot s. brengen: to bring a business in order.

— een zaak (een koop) tots. brengen: to get (= to pull = to put) a business through. — een koop tot s. brengen: to bring about a transaction. — een verkoop tot s. brengen: to conclude (= to effect) a sale. — een koop komt tot s.: a sale is effected. — een leening tot s. brengen: to effect (= to float) a loan. — de telefonische aansluiting is tot s. gebracht: the telephonic connection is completed. — s. der rekening: state of the account,

— een s. van de rekening inzenden: to send in a statement of account.

— de ware s. van zaken: the real state of affairs. — een zaak op goeden s. : a well-situated business.

standaard: Standard *. — hinkende s.: limping Standard. — gouden (zilveren) s.: gold (silver) Standard. — een s. vaststellen voor: to standardise.

standaardloon: Standard rate of wages.

standaardmonster: Standard sample.

standpenningen: metallic currency. — de s. zijn gouden of zilveren munten: the legal tenders are gold or silver coins.

stapel: staple *. — glad van s. loopen: to run off smoothly. — s. artikelen: staple commodities. — s. industrieën : s. staple industries. — s. plaats: emporium.

stapelen: to pile.

staten: Vereenigde S. van Amerika: U. S. A. = Umted States of America.

Station: station *. — s. van afzending : forwarding station. — s. van bestemming: destination station.

stationnair: de prijzen zijn vrijwel s. gebleven: prices have practically remained stationary.

station-restante: to be left till called for.

stationsemplacement: railway yards.

Sluiten