Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK — STIL

statistiek: return *; returns;'statistica, statutaire afschrijving: statutory writing-off.

Statuten (eener Maatschappij; eener Vennootschap): Articles of Association.

staven: een verklaring s.: to substantiate a statement.

stede: hier ter.s.: of this place.

steekhoudend zijn: to hold good.

steekpenning: earnest (-money).

steenkolenmijn: coal -mine; coal-pit; colliery.

steenkolenprijzen: coal prices.

steenkolenschip: collier; coal-ship.

steiger: landing stage.

steken: geld in een zaak s.: to invest (= to embark = to sink) money in a concern. — geld in speculaties s.: to embark money in speculations. — hij heeft geld in Portugeezen gestoken: he is interested in the Portuguese funds. — zich in schulden s.: to run into debt. — Deze stoombooten s. meer dan 7 voet: these steamers draw more than 7 feet.

Stel (wissels, enz.): set *. — s. monsters: assortment (= range — set) of samples.

stellen: een connossement s. aan de order van . ..: to make out a B.L to the order of. — een bedrag s. op: to put down.an amount at. — een bedrag op rekening s.: to debit an account for a certain sum; to charge to the debit of an account. —iets tot iemand's beschikking s.: to place something at a person's disposal.— een borg s.: to find surety. — een eer s. in: to pride oneself on. — iemand in de gelegenheid s.: to give a person an opportunity (= a chance). — orde s. op: to take care of. — in de plaats s. van: to substitute for. — een precedent s.: to establish a precedent. — een prijs lager s : to shade a price. — een prijs zoo laag mogelijk s.: to fix a price as low as possible. — °P Prys *• ■' to appreciate. — op reserve s.: to put to reserve.—iemand in staat s.: to enable a person. — vertrouwen s. op iemand: to trust a -person. — het vertrouwen dat U in mij stelt: the confidence you place in me. — alles in het werk s.: to spare no effort. — pogingen in het

werk s.: to make efforts. — in het Fransch gestéld: drawn up in French.

— een goed gestelde circulaire: a well-drawn circular.

steller dezes: advertiser.

stelsel: system. — s. van wederkeerig-

heid: fair trade. stem: vote. — met algemeene s.men:

unanimously. — beslissende s.:

casting vote. stemgerechtigde aandeelhouders: share-

holders entitled to vóte. stemmen: over een voorstel s.: to vote

on a proposition. stemming: tendency*; tone. — flauwe

s.: apathy. — dé s. kon men niet

opgewekt noemen: the tone of the

market could not be called animated.

— in s. komen : to be put to the vote.

— aan een s. deelnemen: to vote. stempel: stamp.

stempelen: to stamp, stenograaf: stenographer; shorthandclerk.

stenografeeren: to stenograph; to take

down in shorthand, stenografie: stenography; shorthand, stenogram: stenogram. steno-typist(e): shorthand typist, sterfte: mortality. — s. statistiek: sta-

tistics of death. — s. tafel: tables

of mortality; life-tables. sterke daling: heavy (= sharp) fail.

— een s. positie: a strong position. — een s. stijging: a sharp rise.

steun: support.

steunen: to support.

stevig: substantial *. — s. (van kwaliteit) : strong.

stijf: de prijzen worden stijver; prices are hardening.

stijgen (in prijs): to advance; to harden; to rise *; to go (= to get) up; to improve; to increase. — weer s.: to recover *. — plotseling s. der 'koersen: spirt *.

stijgend: buoyant; bullish; advancing.

— s.e stemming: buoyancy. stijging: rise*; improvement; ameli-

oration; upward movement: rally, stil: calm; inactive; dull. — de handel staat bijna geheel s.: business has almost come to a standstill (= a deadlock). — het werk ligt s.the work is at a standstill. — het s.le seizoen: the dead (= dull) season;

Sluiten