Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TELEGRAAF

— TEVREDENHEID

telegraaf: telegraph. telegraafdraad: telesraDh-wire.

telegraaf net: telegraph-wire system.

telegrafeeren: to telegraph; to wire.

telegrafie: telegraphy. — draadlooze t.': wireless telegraphy.

telegrafisch: telegraphic; by wire. — t.e offerte: telegraphic order. — t.e overmaking: telegraphic transfercable transfer.

telegram: telegram; wire. — draadloos t.: wireless telegram. — t. adres: telegraphic address. — t.-copieboek : cablebook. — t.kosten zijn voor onze rekening: telegrams are for our account.

tender: tender *. — t. boot: launch. tentoonstelling: exhibition. — Wereld

t : international exhibition; world's

show.

tering: de t. naar de nering zetten: to live within one's means; to cut one's coat according to one's cloth.

termen: terms *.

termün: instalment*. — bestellingen op t.: futures. — op t.: for future delivery. — op t. verkoopen: to sell I forward; to sell on time; to sell for future delivery. —

termijnhandel: business (= transactions) in futures.

termijnmarkt: terminal market; future* market.

termijnzaken doen: to speculate in futures.'

terrein: territory; premises.

tertia wissel: third of Exchange.

terugbetaalbaar :repayable ;redeemable

terugbetalen: to repay; to refund; to reimburse; to make repayment; to make a refund. - verschotten t.: to refund disbursements.'

terugbetaling: repayment; reimbursement; refund. — geen t. zal plaats hebben indien...: no refund will be made if.. . — t. vorderen van: to demand repayment from.

teruggaan: to rëcede; to give wav to decline; to fail.

teruggaande beweging: backward tendency.

teruggang: decline; fail.

teruggezonden goederen: returns.

terughoudend: reserved. — koopers zijn zeer t.: buyers are very reserved • are holding off.

terugkeer: return. — bij een t. tot

goedkooper katoen: with a return to

cheaper cotton. terugkeerende: vrachtprijzen voor t.

schepen: homeward rates. terugkeeren: het schip is teruggekeerd

naar ....- the vessel has put back to.

— hij is nog niet uit Engeland teruggekeerd: he has not yet come back (= returned) from England.

terugkomen: nader t. op: to refer to.

— op een offerte t.: to come back to* an offer. — weer op een zaak t.: to revert to a business.

terugkoopen: to buy back.

terugkoop waarde van een polis: surrender value of a policy.

terugkrijgen: to recover; to get back,

terugloopen: to recede; to relapse*; to give way; to sink in price.

terugnemen: een offerte t.: to revoke an offer . — zijn geld uit een zaak t. : to withdraw one's money from a business. — goederen t. : to take I back goods.

terugreis: home voyage.

terugtrekken: zich uit de zaken t.: to retire (= to withdraw) from business; to give up one's business. — koopers houden zich teruggetrokken: buyers are reserved; are holding off terugtrekking: withdrawal. terugvorderen: to, claim back; to reclaim.

terugvordering: recovery; withdrawal

terugwerken: to react. — de opgewekte stemming in Steels werkte gunstig terug op andere fondsen: the buoyancy in Steels reacted favourably on other securities.

terugwerking: reaction.

terugzenden: to return; to send back.

— ledige kisten kunnen worden teruggezonden tegen 5 sh. per stuk: empty cases are returnable at 5 sh. each.

terugzending: return; sendingback.

kosten van t.: return-charges.

terwijl daarentegen: whereas.

testament: will.

tevergeefs: in vain; vainly.

tevreden: zeer t. over: very well satisfied with.

tevredenheid: de bestelling geeft reden tot t.: the order turns out satisfa'ctorily; gives (complete) satisfaction.

— een zaak tot iemand's volkomen t.

Sluiten