Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEVREDENSTELLEN — TOEPASSING

afwikkelen: to settle a business to a , person's complete satisfaction. tevredenstellen: iemand t.: to satisfy

a person.

tevredenstellend: de berichten blijven

hoogst t. luiden: the reports continue

to be most satisfactory. textiel industrie: textile industry. thee: tea. — t. handelaar: tea dealer, thuisreis: home-voyage. — het schip

is op de t.: the ship is homeward

bound,

thuisvracht: home freight; homeward freight.

tiid: met den t. meegaan: to move with

the times. — op t.: prompt *. —- zij werken over t.: they are working overtime. — binnen dien t.: within that time. — op (= tegen) den genoemden tijd: by the time mentioned.

— op den bepaalden t.: atthestipulated time. — te zelfder t.: at the same time. — te zijner t.: in due course; in due time; duly. — op t. betalen: to pay when due. — gedurende een bepaalden t.: during a specified length of time. — den geheelen t.: all along. — verkrot t. inhalen: to make up for lost time.

— in den laatsten t.: of late; lately. tijdaffaire: time bargain; sale for the,

nnnniint.

tijdbevrachting: time-charter.

tijdcharter: time-charter. — een op t. verhuurd schip: a vessel fixed on time-charter. — een boot op t. verhuren: to place a steamer on timecharter.

tijdelijk: temporary; temporardy. tijdhandel: time bargain; sale for the account.

tijdig: in time. — zoo t. mogelijk kennis geven: to give as much notice as possible.

tijding: tiding; tidings; intelligence*.

tijdsomstandigheden: (the present) circumstances.

tijdpolis: time policy.

tijdsorde: in t.: in point of time.

tijdsverloop: lapse of time.

tijdverlies: loss of time.

tijdvervrachting: time-charter.

tikken: to type.

time-charter: time-charter.

tiercé: tiercé.

toebehooren: fittings. — met t.: with

appurtenances (= accessories). toebrengen: een slag t. aan: to deal a blow to.

toedracht: de t. eener zaak: the progress of events; how the thing came about.

toegang: recht van t.: right of access.

toegeefelijkheid: indulgence.

toegeven: to admit; to concede; to give way before.

toegift: incast.

toekennen: een prijs t.: to award ft pnzG.

toekomen: doen t.: to send; to remit; to hand. — iemand iets doen t.: to wait upon a person with a thing. —iemand een bestelling doen t.: to hand a person an order. — iemand een traite doen t.: to hand a person a draft.

toekomst: de naaste t.: the near future. — de t. van een artikel: the future

of an article.

toelage: allowance. — t.n aan het personeel: allowances to the staff.

toelaten: indien de omstandigheden zulks t.: if circumstances allow.

toeleggen: zich t. op: to make a point of, — zij begonnen er zich op toe te leggen: they set themselves to.

toelichten: to illustrate; to elucidate; to explain.

toelichting: illustration; elucidation; explanation.

toeloop: zeer veel t. hebben: to have a great run.

toenemen: to grow; to develop; to increase. — in omvang t.: to increase in volume. — de voorraden zijn met 50 % toegenomen: stocks have increased by 50 perCent. — de omzet in het artikel neemt aardig toe: the turnover in the article is increasing fairly satisfactorily. — het kwaad is toegenomen: the evil has grown (= expanded). — wij ervaren dat de vraag snel toeneemt: we find the A^^a-nA T-cmiHlv increasins.

toeneming: increase; growth; development.

toepasselijk op: apphcable to. toepassen: een toets t. op: to apply a

test to. — bedriegélijke practijken t.:

to adopt fraudulent practices. toepassing: indet.: in the apphcatioji.

— niet van t. zijn op: not to be

apphcable to.

Sluiten