Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITBETALEN

vernomen dat...: I leam from your letter that... — u. en thuisreis: a round trip; a round.

uitbetalen: to pay. — geen dividend u. : to pay no dividend.

uitbetaling: payment.

uitblijven: Bevestiging dezer order blijft nog steeds u.: we are still awaiting (= we are still without)confirmation of your order. — We hebben dit reeds opgemaakt uit het u. van Uw telegram: we had inferred this from the fact that we received no wire.

uitbreiden: een zaak (een winkel) u.:to enlarge (= to extend) a business (a shop). — zich u.: to expand; to develop; to increase.

uitbreiding: extension; expansion; enlargement; development; increase.

uitbreken: bij het u. van den oorlog: on the outbreak of the war.

uitbrengen: zijn stem u.: to vote; to record one's vote. >— verslag u.: to publish (= to read) a report; to report.

uitdeelingslijst: eerste en eenige u.: announcement of a first and final dividend. — vaststelling der u.en: declaration of dividends.

uitdiepen: to deepen.

uitdieping: deepening.

uitdringen: iemand er u.: to cut a person out.

uitdrukkelijk: express(ly); emphatic (ally). — op de u.e voorwaarde dat...: on the express condition that... — u.e toestemming: express consent.

uiterlijk: het u.: the get up. — alleen het u.: the appearance alone. — een aantrekkelijk u.: an attractive appearance. — u. om 5 uur: at five o'clock at the latest; not later than 5 o'clock. —

uiterste: zijn u. best doen: to do one's utmost; not to leave a stone unturned. — u. prijs: lowest (= utmost) price. — u. termijn voor levering: utmost term for delivery.

uitgaaf: zie i uitgave.

uitgaan: van wien is dit plan uitgegaan?: who has suggested this plan ?; with whom did this plan origmate?

uitgaand Remisenboek: Bills-payable book. — koersen voor u.e vracten: outward rates. — u.e correspondentie: outgoing (= outward) correspondDe Froe. Woordenboek,

— UITLEVEREN

ence. — u.e lading: outward cargo.

— u.e rechten: customs outwards. uitgave: outlayj expense(s). — de

eerste u.: the initial expense. — de u.n verminderen: to cut down (= to pare == to reduce) expenses.

uitgebreide zaak: vast concern. — u. relaties: extensive connections.

uitgeleverd gewicht: landed (= landing) weight. . uitgelezen: select; picked.

uitgeput: exhausted; depleted.

uitgestalde: het u.: the exhibit.

uitgestelde aandeelen: deferred shares.

— u. schuld: deferred debt. uitgeven: een leening u.: to issue a

loan. — bankbiljetten u.: to issue

(= to utter) banknotes. uitgezocht: select; picked; choice. uitgifte van aandeelen: issue of shares.

— u. eener leening; issue (= floatation) of a loan. — obligatie u.: debenture issue. — u. van bankbiljetten: utterance of banknotes.

uitheemsch: foreign.

uitkeeren: een dividend u.: to pay a dividend. — £ 150 aan tantièmes u. : to pay £ 150 in bonuses. — een bedrag als dividend u.: to divide an amount.

— winsten u. aan: to make over profits to.

Uitkeering: dividend. — voor u. beschikbaar: available for distribution.

— er zal geen u. plaats hebben: no dividend will be paid.

uitklaren: to clear; to clear out. uitklaring: clearance. — Acte van u.:

Clearance Certificate. — kosten van

u.: customs entry. ultklaringshaven: port of clearance. uitkomen: to come true; to tally*;

to square, uitkomst: result. .ï/dvfr* uitkoopen: een compagnon u.: to buy

out a partner, uitladen: to unload; to discharge, uitleenbaar: loanable. uitleenen: to give on loan. — geld u.

tegen rente: to loan out money at

interest.

uitleggen: to interpret; to explain.

uitleveren: to deliver. — lossing zoo snel als het schip kan u.: cargo to be discharged as fast as steamer can deliver. — uitgeleverd gewiekt: delivered (= landed = landing) weight.

12

Sluiten