Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VENTEN — VERDIENSTELIJK

pany. — naamlooze v.: limited liability company. — acte,van v.: deed of partnership. — v. van Koophandel: mercantile company. — v.scontract: deed (= terms) of partnership.

venten: ta peddle; to hawk.

venter: huckster; hawker; peddler.

veraccijnsd: duty paid.

veranderen: to change.

verandering: alteration; change. — v. aanbrengen in: to introducé a change into; to alter; to affect. — plotseling een aanzienlijke v. ondergaan: to show a sudden and considerable fluctuation. — een v. aankondigen: to announce an alteration.

verantwoordelijk voor: accountable (= responsible) for. — v. stellen: to hold responsible.

verantwoordelijkheid: responsibility. — v. op zich nemen: to undertake responsibility. — zich v. op den hals halen: to incur responsibility.

verantwoorden: zich v.: to justify oneself; to account (= to render account) for what one has done.

verantwoording doen aan: to render account to. — rekening en v. doen: to render account.

verband: *) connection; 2) lien. — in v. met: in connection with. — met of zonder v.: with or without security. — hypothecair v.: mortgage.

verbeterde factuur: corrected (= amend ed) invoice. —v. toestand: imiproved conditions.

verbeteren: to amend; to improve. — een rekening v.: to correct (= to amend) an account. — de prijzen v. : prices are looking up.

verbetering: improvement; change for the better. — de prijzen ondergingen een v.: prices were looking up. verbeurdverklaren: to seize; to confiscate.

verbeurdverklaring: seizure; confiscation.

verbeuren: to forfeit.

verbeurte: onder v. van: under penaltv of. . ■

verbieden: to forbid: to prohibit.

verbinden: zich v.: to bind oneself. —s zich door zijn handteekening tot iets v.: to underwrite. — Welke voordeden zijn hieraan verbonden?: what advantages are attached to this?

verbindend voor: binding on.

verbinding: connection *; communication, — in geregelde v. komen met een haven: to get into regular touch with a port. — de v. is verbroken: the communication is interrupted. — telegrafische v.: telegraphic communication. — zich in v. stellen met: to communicate with; to enter into corTespondence with.

verbintenis: engagement. — schriftelijke v.: bond. — een v. aangaan: to enter into an engagement; to commit oneself to an engagement. — v.sen: liabilities.

verblijf houden in een land (in een stad) to abide in a country (at a town).

verbod van uitvoer: export forbid.

verbodemen: een vat v.: to bottom a cask; to reseat a cask. — een lading v.: to reship (= to tranship) a cargo.

verbodeming: reshipment; transhipment.

verboden handel: illicit trade.

verbonden: de onkosten aan het vervoer der goederen v.: the expenses attendant upon (= connected with) the carriage of the goods.

verbreken: een contract v.: to cancel (= to break) a contract.

verbruik: consumption.

verbruiken: ito use; to consume.

verbruiker: consumer.

verbruiksvereeniging: co-operative society; co-operative stores.

verdacht geval: suspicious case.

verdagen: een vergadering v.: to adjourn a meeting.

verdeelen: een bedrag v. over: to apportion (= to divide = to distribute) an amount between.

verdeeling van de winst: distribution of the profits.

verdere: ter v. verzending: for onward transmission. — iedere v. dag: each additional day.

verdienen: geld v.: to earn (= to make) money. — ze v. geld als water: they are coining money. — daar is niets aan te v.: there is no profit on it at all. — netto v.: to net. — aanbeveling v.: to be recomméndable: to deserve recommendation.

verdienste: >) (winst): profit; a) (verdienstelijkheid): merit.

verdienstelijk: zich v. maken voor een

Sluiten