Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDISCONTEERBAAR — VERHELPEN

firma (een persoon): to deserve well of a firm (a person). — een v. man:

♦ a man of merit. verdisconteerbaar stuk: discountable

' effect.

verdisconteeren: to negotiate.

verdisconteering: negotiation.

verdrag: negotiation *. — een v. sluiten: to conclude a treaty.

verdrijven: van de markt v.: to drive out of the market.

verdringen: van de markt v.: to oust from the market.

verdubbelen: to doublé; to redouble.

verduidelijken: to elucidate; to make clear.

verduisteren: geld v.: to embezzle

(= to abstract) money. verduistering: embezzlement. — v.

plegen: to embezzle. Vereenigd Koninkrijk: United King-

dom. — V. Staten: United States;

U. S. A.

vereenigen: zaken v.: to amalgamate one business with another. — deze fabrikanten hebben zich vereenigd: these manufacturers have combined.

— ik kan mij met Uwe zienswijze niet v.: I cannot endorse your opinion (= view).

vereeniging: association.

vereenvoudigen: to simplify.

vereffenen: to settle *. — een rekening v.: to settle (= to square = to make up) an account. —%een rekening v. met. . .: to balance an account with ... — verschillen v.: to adjust differences. — niet vereffend: unbalanced,

vereffening: adjustment; settlement.

— ter v. van onze rekening: in settlement (= in payment = in cover) of our account.

vereischen: to require; to need. vereischte: requirement; requisite. —

aan een v. voldoen: to, satisfy a 'requirement. verflauwen: to ease off; to ease down;

to decline. vergaan: to be wrecked; to he ship-

wrecked.

vergadering: meeting. — in de v.:' at the meeting. — algemeene v. van aandeelhouders: general meeting of shareholders.

vergelijk': settlement; compromise; ar¬

rangement; accommodation. — tot een v. komen met: to come to an understanding (= an arrangement) with; to compound (= to get square) with. — v. bldz. 7.: cf. page 7.

vergelijken i to compare; to pomt *. — de partij met het monster v.: to compare the bulk with the sample.

vergelijking: comparison. — bij v.: on comparison. — de v. kunnen doorstaan met: to compare favourably with.

vergemakkelijken: to facilitate.

vergewissen: zich v. omtrent: to,make certain of; to make sure of.

vergissen: zich v.: to make a mistake; to be mistaken; to be out in one's 'calculation. — zich leelijk v.: to make a sad blunder.

vergissing: mistake; error. — bij v.: by mistake; erroneously. — een v. van onzen verkooper: an error on the part of our salesman. — er is een v. ingeslopen: an error has crept in.

vergoeden: 4 % rente v. voor: to allow (== to pay) 4 per Cent (interest) on. — een verlies v.: to make good (= to indemnify = to compensate for) a loss.

vergoeding: compensation; indemnification; reimbursement. — recht op v. geven: to constitute a claim to indemnification.

vergrooten: to increase.

vergunning voor verzending: permit. — v. om te lossen: permission to unload (= to discharge. )

verhaal: reimbursement; remedy. — v. hebben op: to have a remedy on

- (= against). — v.baar: recoverable.

verhalen: 1) to shift *. — 2) zijn (on)' kosten v. op: to reimburse oneself on; to repay oneself. — de waarde kan verhaald worden op: the value is recoverable from. — schade v. op: to recover a loss from.

verhandelbaar stuk: negotiable instrument (= paper). — verhandelbare hoeveelheid: marketable quantity.

verhandelen: to negotiate. — kruidnagelen werden druk verhandeld: there were large transactions in cloves. — er werd niet veel verhandeld: there were hardly any sales.

verhelpen: to remedy.

Sluiten