Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHOOGDE —

VERKOOPNOTA

verhoogde prijzen: increased rates.

verhoogen met: to increase by. — een polis v.: to increase a policy. — een limiet v.: to extend (= to raise) a limit. — een prijs (een bod) v.: to increase (= to advance = to raise = to enhance) a price (a bid). — de prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing verhoogd worden: prices are subject to advance withoutnotice.

verhooging: rise. — v. van prijs: advance on a price; advance. — een geringe v. ondergaan: to show a slight rise (= advance = improvement).

verhouding: aangename v.: friendly relations. — naar v.: pro rata. — in v. tot: in proportion to; as compared with. — Lijnolie is in v. laag in prijs: linseed oil is comparatively low in price.

verhuren: een boot op tijdcharter v.: to place a steamer on time charter.

verhypothekeeren: eigendommen v. : to mortgage property.

verificatievergadering: first meeting of creditors.

verifieeren: to verify *; to check. — zich laten v.: to prove one's claims.

verinteresten: zijn kapitaal laten v.: to leave one's capital unemployted.

verjaarde chèque: stale cheque. — v. schuld: statute barred debt.

verjaren: to be barred. — deze schuld is verjaard: this debt is barred by the Statute of Limitations.

verjaring: limitation.

verjaringstermijn: term of limitation.

verkavelen: to parcel out.

verkaveling: lot.

verkeer = handelsverkeer: traffic. — transito v.: transit movement. — het v. onderhouden met: to keep up the communication (= intercourse) with.

verkeerd: v. begrip: misconception. — een v. begrip van goedkoopheid: an erroneous idea of cheapness. — iemand v. begrijpen: to misunderstand a person. — v. varen: improper, navigation. — v.e opgave: misrepresentation. — v.e zuinigheid: false economy.

verkeeren: de markt verkeert in opgewonden toestand: the market is quite excited. — in betere stemming v-:

to show improvement. — de zeer bijzondere omstandigheden waarin onze markt op 't oogenblik verkeert: the exceptional present state of the market.

verkeersmiddelfan) : means of communication.

verklaren: *) to explain; to account for; 2) to declare; to certify. — Hiermede heb ik de eer te v.: This is to certify.—failliet v.: to adjudicate (= to declare) a bankrupt.

verklaring: statement *; declaration.

— beledigde v.: sworn statement. — een v. afgeven: to issue a certificate.

verkoeht worden: to sell *; to go.

verkoop: sale *; realisation. — ten v. aanbieden: to offer for sale. — den v. bevorderen van: to push the sale of. — v. d contant: cash sale. — v. op rescontre: sale for the account.

— v. op crediet: credit sale. — v. bij inschrijving: sale by tender; sale by entry. — een v. tot stand brengen: to bring about a transaction. — zich met den v. van een artikel belasten: to take up the sale of goods.

verkoopbaar: saleable; marketable;

merchantible. — licht v.: of easy sale. verkoopboek: book of sales; sales-book. verkoopbriefje: sold note; contract-

note.

verkoopen: to sell *; to supply *; to make a sale; to keep; to part with.

— voor rekening v.: to sell for account. — aan particulieren v.: to sell privately. — een nieuw artikel gaan v.: to take on (= to take up) a new article.

verkooping: auction. — gerechtelijke v.: judicial sale. — vrijwillige v.: voluntary sale. — gedwongen v.: forced sale. — opbrengst eener v.: proceeds of a sale. — v. wegens hypotheekschuld: foreclosure.

verkooper: ') salesman; 2) seller. — de prijzen bewogen zich ten gunste, van v.s: prices moved in favour of buyers; prices showed a downward tendency.

verkoophuis: sales-room; auction-room.

verkooplegorder: stop order.

verkooplokaal: auction-room; saleroom.

verkoopmonster: reference-sample. verkoopnota: account-sales.

Sluiten