Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORTDURING — VRAAG

voortduring: de prijzen blijven bij v. laag: prices remam (= continue to be) low.

voortgaan: met iets v.: to proceed (= to continue = to go on) with something.

voortgang: de verkoop zal geen v. hebben: the sale will not take place.

voortloopen: de verzekering blijft v.: the policy remains in force.

voortmaken met een bestelling: to press on with an order.

voortzetten: een zaak v.: to continue (= to carry on) a business. — de reis v.: to continue the voyage.

vooruit: vracht v. betaalbaar: freight* to be paid here (= payable in advance).

vooruitbetalen: to give money beforehand; to prepay; to send cash with order.

vooruitbetaling: bij v. te voldoen: payable in advance.

vooruitgaan: to advance. — deze Maatschappij is bijzonder vooruitgegaan: this Company has greatly prospered.

vooruitgang: advance.

vooruitkomen: to make headway; to get along.

vooruitloopen: op iets v. :<to anticipate something.

vooruitzichten: prospects; outlook. — v. van den oogst: crop-prospects.

voorwaarden) : terms *; conditions *; terms and conditions. — op v. dat: on condition (= on the understanding) that. — een stilzwijgende v.: an implied condition. — betalings v. : terms. — op voor U zeer voordeelige v.: on terms greatly to your advantage. — iemand gunstige v. toestaan: to put a person on good terms.

voorwaardelijk accept: qualified (= conditional) acceptance.

voorwenden: to pretend. — groote drukte v. ten einde een zaak op de lange baan te schuiven: to allege a great pressure of orders to delay a matter indefinitely.

voorwendsel: pretext; subterfuge.

voorzichtig: cautious; prudent.

voorzichtigheid: caution; prudence.

voorzien: in een behoefte v.: to supply* a want. — in een vacature v.: to fill up a vacancy. — de kisten waren

behoorlijk van naam en adres v.: the cases were properly provided with name and address. — de colli zijn van een merk v.: the packages bear a mark. — een gebeurtenis v.: to foresee an event. — goed van een artikel voorzien zijn v.: to be wellstocked with an article.

voorziening treffen: to make provision.

voorzieningskosten: cost of repairs; repairing packages.

voorzijde van een wissel: face of a bill.

vorderen: to claim on. — ik heb £ 3 te v.: I am £ 3 to the good. toezicht v.: to need (= to require) control (= supervision). — de zaak vordert goed: the business makes good progress.

vordering op: (a) claim on. — zij verzoeken het bedrag hunner v. te ontvangen: they request to be put in funds. — een v. erkennen: to allow a claim. — van een v. afzien :to waive a claim. — zijn v. op den trekker gaat te niet: he loses his claim against the drawer. — aan een v. voldoen: to allow a claim. — zijn v.en binnen krijgen: to get in one's debts. — regeling der v.en: adjustment of claims. — v. wegens breuk: claim for breakages. — uitstaande v.en: outstanding accounts (= debts). — v.en maken: to make progress.

voren: van te v.: beforehand; previously. — goederen een seizoen van te v. bestellen: to order goods a season ahead.

vorig: het v.e jaar: last year. — v.e jaren: previous years. — mijn v. schrijven: my last letter.

vormen: een reservefonds v.: to build up (= to create) a reservefund.

vorming: creation; formation.

vouwen: niet v.\: keep flat!

voyage charter: voyage charter.

vraag.naar: demand * {== call) for. — veel v.: a heavy demand. — een levendige v.: a brisk (= lively) demand. — er is v. naar: there is a demand for it. — er was geen v. naar: there was no demand for it. — er was eenige v. merkbaar: there was some demand noticeable. — wij ervaren dat de v. snel toeneemt: we find the demand rapidly increasing. — de v. neemt af: the demand slackens. — v. ontstaat (= komt)':

Sluiten