Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAKENMAN

ZETTEN

large way). — goede z. doen in een artikel: to do a good business in an article. — voor z. op reis zijn; to be away on business. — wijze van z. doen: mode of doing business. — verstand van z.: business acumen. — de ware stand van z.; tbe real state of affairs.

zakenman: business-man.

zaken menschen: business-men; business-people.

zakenreis: business-tour.

zakenwereld: business community.

zakkenhuur: sack-hire.

zedelijk lichaam: corporate body.

zee: sea; ocean. — de traite is al in z.: the draft has already gone forward.

zeeassurantie: marine insurance. — z. Maatschappij: Marine Insurance Company.

zeebank: shallow; flat; shoal.

zeebreker: breakwater.

zeebrief: Certificate of Registry.

zee connossement: Ocean Bill of Lading.

Zee- en Meetbrief: Certificate of Registry.

zee-evenementen: sea-accidents; perils of the sea.

zeehandel: maritime commerce.

zeehaven: sea-port; sea harbour.

zeekaart: chart.

zeekust: seaboard.

zeemerk: shipping mark.

zeemogendheid: maritime power; maritime nation.

zeemonster: shipping sample.

zeeprotest: captain's protest.

zeerisico: sea-risk.

zeer: very; much; greatly; considerably.

zeeschade: sea-damage. — met z.: in a sea-damaged condition.

zeeschip: sea-going vessel. — de lading moet uit het z. ontvangen worden; the cargo must be taken from alongside.

zeetijdingen: maritime intelligence; shipping intelligence.

zeetransport: marine transportation. — z.- en bergingsmaatschappij: Marine transportation and Salvage Company.

zeevaart: navigation. — z. kunde: art of navigation; seamanship. — z. school: nautical school; navigation school.

zeeverzekering: marine insurance. — z.spolis: marine policy.

zeevracht: freight *.

zeewater: spray. — door z. beschadigd .-

sea-damaged. zeewezen: maritime matters. zeeworp: jettison.

zegel: stamp *; seal *. — document op

z.: stamped document, zegelafdruk: embossed stamp, zegelbelasting: stamp duty. zegelen: to seal; to stamp. — gezegeld :

under seal. zegelrecht: stamp duty. — aan volz.

onderworpen: liable to full stamp-

duty. — vrij van z.: exempt from

stamp-duty. zegelwet: Stamp Act. zegge: say. *

zeggen: dat wil z.: i.e. (= that is to say) zegsman: informant, zeildoek: sailcloth.

zeilende: afloat. — goederen z. verkoopen: to sell goods afloat; to sell goods on sailing terms; to sell goods to arrivé. — z. goederen: floating goods. — z. lading: cargo to arrivé.

zeker: We zijn er z. van dat Uw klanten met deze artikelen zeer ingenomen zullen zijn: we are confident (= we feel assured)) that your friends will be greatly pleased with these articles. — Wij weten z. dat: we know for certain that. — er waren er z. wel zes: there were at least six.

zekerheid: surety; security. — z. stellen : to secure; to give security; to give bond; to deposit an amount as guarantee.

zekerheidsfonds: safety-fund; guarantee-fund.

zenden: to forward; to consign; to return *; to remit; to hand. — dekking z.: to send cover; to cover. — Zij hebben ons geen remise gezonden: they have left us without a remittance.

zending: shipment; consignment. — vrachtvrije z.: carriage paid. — z. onder rembours: goods sent cash on delivery.

i zetel der Maatschappij: domicile (=

seat) oi the Company. zetten: geld op rente z.: to put (= to place) money on interest. — overboord z.: to jettison. — zich er toe z. iets te doen: to set oneself to achieve something.

Sluiten