Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

granen, aardappelen; vee- en paardenteelt. Delfstoffen zijn goud, zilver, steenkool, ijzer, lood en asbest. De industrie bestaat hoofdzakelijk uit het weven van tapijten, de handel omvat uitvoer van ruwe wol en landbouwproducten, het verkeer geschiedt in hoofdzaak met kameelen, één spoorlijn loopt van de haven Karatsji naar Chaman op de grens van Afghanistan. De bevolking bestaat uit Beloetsjen (Indo-Germanen) en in de bergstreken uit Brahoes. Aan het hoofd staat de Khan, zetelend in Kelat, evenals de Engelsche gouverneur.

Belomantie is een Grieksch woord dat „waarzeggen door middel van pijlen" beteekent. In den ouden tijd werden orakels gegeven door het werpen met pijlen met opschriften of teekens.

Beloneezen. Zie Titnor.

Beloniet is de naam voor zeer kleine, naaldvormige kristallen, die in obsidiaan en andere natuurlijke glasgesteenten voorkomen.

Belot, Adolphe (1829-1890), Fransch tooneel- en romanschrijver, bewerkte ook eenige romans van Daudet voor het tooneel.

Belovar-Kreutz, stad met c. 6.000 inw. in Joego-Slavië, aan den voet van het Bilogebergte. Graan- en wijnbouw.

Below, Frits von (1853 — 1918), Duitsch generaal, aanvoerder van het 1ste en 2de Duitsche leger in den slag aan de Somme (1914), stierf te Weimar.

Below, Georg von {1658— ),Duitsch geschiedkundige, hoogleeraar te Freiburg i. Br., schreef belangrijke werken over de geschiedenis der Duitsche stadstaten o.a. „Das altere Deutsche Stadtewesen" (1905).

Below, Otto von (1857— ), Duitsch generaal der Infanterie, onderscheidde zich in 1914 bij den strijd in Oost-Pruisen, was in i 916legeraanvoerder in'Macedonië, in 1917 in Italië, later opperbevelhebber in het Westen van het 17de leger.

Belpaire, Maria Elisa (1853— ), Belgisch schrijfster, schreef gedichten, schetsen en letterkundige werken, is redactrice van de „Dietsche Warande

en Belfort", beweegt zich ook op sociaal gebied.

Belsazar is de naam van den koning van Babel, uit wiens geschiedenis in het boek Daniël verhaald wordt. Bij gelegenheid van een schitterend feest werd door een onzichtbare hand het waarschuwende Mene tekel (gewogen en te licht bevonden) op den muur geschreven. Hij was de zoon van koning Nabonedus, werd door de legers van Cyrus geslagen (539 v. Chr.) en werd bij de verovering van Babyion gedood. Heine vereeuwigde B. in een gedicht (1827).

Belt, naam van twee zeestraten tusschen Noord- en Oostzee. De Groote Belt, tusschen Seeland en Funen, is wegens zandbanken en den sterken stroom voor de scheepvaart gevaarlijk. De Kleme Belt, tusschen Jutland en Funen is eveneens moeielijk bevaarbaar.

Beltrand, Eugenio (1835-1902), Italiaansch wiskundige, hoogleeraar te Rome, bestudeerde vooral de differentiaalrekening, schreef: „Opera matematiche".

Belvedère (Ital. „schoon uitzicht"), is de naam van eenige paleizen en buitenverblijven, ook van een deel van het Vaticaan.

Belijdenis of Confessie noemt men in de Christelijke Kerk — voorn, de Protestantsche — iemands openlijke en plechtige uiting van zijn godsdienstig geloof. Gewoonlijk is het een verklaring van aanneming en erkenning van de geloofsleer, zooals die in de formalieren van een bepaald kerkgenootschap is omschreven. Zie verder Confessie en Geloofsbelijdenis.

Belzebub. Zie Beëlzebub.

Belzoni, Giovanni Balista (1778 — 1823), Italiaansch onderzoeker en oudheidkenner, was een der eersten, die de Egyptische oudheden onderzocht, o.a. de pyramide van Chephren.

Bern, Josef (1795-1850), Poolsch generaal, streed mede in den Poolschen opstand van 1830 en den Hongaarschen van 1848, waar hij aan het hoofd stond der troepen in Zevenburgen. In 1849

Sluiten