Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsch landschapschilder, leerling van H. Saftleven, werkte voornamelijk in Italië en Duitschland. Zijn landschappen, welke onder Italiaanschen invloed staan, vindt men o. a. te Weenen en te Dresden.

Bemmel, Eugène baron van (1824— 1880), Belgisch schrijver en letterkundige, hoogleeraar te Brussel, schreef o. a. „Histoire de Belgique".

Bemmelen, Abraham van (1763— 1822), Nederlandsch wiskundige, leerling van Van Swinden, schreef een boek over Algebra, dat zeer veel gebruikt werd.

Bemmelen, Jacob Maarten van (1830— 1911), Nederlandsch scheikundige, hoogleeraar in de anorganische chemie te Leiden, maakte studies op het gebied der kolloidchemie.

Bemmelen, Johan Frans van (1859— ), Nederlandsch dierkundige, was eenige jaren werkzaam in Nederl. OostIndié, hoogleeraar te Delft, daarna hoogleeraar te Groningen, maakt vooral studie van vergelijkende anatomie.

Bemmelen, Willem van (1868— ), Nederlandsch meteoroloog, directeur van het Meteorologisch Observatorium te Batavia, publiceerde zijn onderzoekingen, voornamelijk die der hoogere luchtlagen in verschillende tijdschriftartikelen.

Ben, Israëlitisch en Arabisch woord voor zoon; vaak voor den naam van den vader geplaatst om den zoon aan te duiden bijv. Salomo ben David.

Benaderen noemt men het door de douane inbeslagnemen der goederen, wegens ontduiking der belasting.

Benadering (wisk.) is 't vinden van een getalwaarde, die niet nauwkeurig s, maar dicht bij de ware waarde van een wisk. uitdrukking is gelegen. Zoo is 0,3 een benaderde waarde voor J, waarvan 0,33 en 0,333 nauwkeuriger benaderingen zijn. Gewone breuken met groote tellers en noemers kan men, door middel van kettingbreuken (z. a.) door eenvoudiger breuken, benaderd voorstellen.

Benaja was een der aanvoerderslvan de troepen van Koning David. Door zijne medewerking aan de opvolging van Salo¬

mo werd hij ook van diens lijfgarde de bevelhebber.

Ben Akiba. Zie Akiba.

Benares, stad met c. 240.000 inw. aan de Ganges in Britsch-Indië, de heilige stad der Hindoes en de zetel van de Brahmaansche geleerdheid. Jaarlijks komen duizenden bedevaartgangers zich daar baden in de Ganges, den heiligen stroom; vele tempels, moskeeën, paleizen en andere gebouwen. Belangrijke industrie: brocaat, zijden en wollen stoffen, koperwerk. Sinds 1776 is de stad in handen der Engelschen.

Benasque, stad en vesting met c. 1400 inw. in de Spaansche Pyreneeën. Minerale bronnen.

Benavente, Jacinto (1866— ), Spaansch schrijver, schreef meest satirische blijspelen en kluchten.

Benckendorff, Alexander graaf (1849 — 1917), Russisch diplomaat, van 1903— 1917 Russisch gezant in Engeland.

Benczur, Julius (1844— ), Hongaarsch historieschilder, sinds 1883 hoogleeraar aan de Academie te Boedapest.

Benda, Julien (1867— ), Fransch wijsgeerig schrijver, tegenstander van H. Bergson, schreef: „Le Bergsonisme" en „Belphégor. Essai sur 1'esthétique de la presente société francaise" (1918).

Bender of Bendery, stad met c. 35.000 inw. in Bessarabië (Roemenië), aan den Dnjestr. Handel in hout, vee, wijn en wol.

Bender, Wilhelm{\9*5—1901),Duitsch godgeleerde, hoogleeraar te Bonn. Als aanhanger van Ritschl kwam hij in conflict met de heerschende orthodoxie. Van zijne geschriften is vooral bekend „Das Wesen der Religion" en „Schleiermachers Theologie".

Bender-Abbas, havenplaats met c. 7.000 inw. in de Perzische provincie Farsistan over het eiland Ormoes, onder Engelsch protectoraat. Uitvoer van amandelen, dadels, wol, katoen en meekrap.

Bendin, stad in Polen, nabij de Duitsche grens met c. 25.000 inw., was een der eerste steden in 1914 door de Duit-

Sluiten