Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schers bezet. Steenkolenmijn, zinkfabriek.

Bendizen, Friedrich (1864 — 1920), leider van de Hamburgsche Hypotheekbank, schreef o. a.: „Das Wesen des Geldes".

Bendorp, Carel Frederik (1736—1814), Nederlandsch etser. Zijn zoon Christiaan Johannes Bendorp (1766—1849) was teekenaar en graveur.

Benecke, Georg Friedrich (1762— 1844), Duitsch bibliothecaris en taalkundige, hoogleeraar te Góttingen, maakte vooral studie van het Middel. Hoogduitsch en zijne uitgaven van Middel- Hoogd. dichtwerken.

Benedek, Ludwig von (1804—1881), Oostenrijksch generaal, streed in den opstand tegen Polen, onderscheidde zich in den oorlog tegen Italië bij Solferino, stond in 1866 aan het hoofd van het Noordelijk leger, werd bij Kóniggratz verslagen.

Beneden, Pierre Joseph van (1809— 1894), Belgisch dierkundige, hoogleeraar te Gent en te Leuven, schreef o. a. „La vie animale et ses mystères." Zijn zoon Eduard van Beneden (1846—1910), hoogleeraar te Luik, maakte vooral studies op embryologisch gebied.

Beneden- en Bovenwindsche eilanden, tezamen Kleine Antillen genaamd, behooren tot den W. Indischen Archipel. De Bovenwindsche eil. liggen ten W. van de Caribische Zee in N. Z. richting, de Benedenwindsche liggen langs de N. kust van Venezuela.

Benedetti, Vincent graaf (1817—1900), Fransch politicus, gezant te Berlijn, bekend door zijn gesprek met koning Wilhelm te Ems, aan den vooravond van den Fransch-Duitschen oorlog, schreef „Ma mission en Prusse".

Benedicks, Carl Axel Frederick (1875— ), Zweedsch metallurgist, was de eerste, die kunstmatig meteoorijzer wist te verkrijgen, schreef: „Metallography and Colloidal Chemistry".

Benedict, Julius (1804—1885), Duitsch componist, pianist, later dirigent te Londen, leerling van Hummel en Weber,

schreef opera's en cantates o. a. „Richard Löwenherz".

Bénédictiner, naam van een fijne likeur door monniken in de Benedictijner abdij te Fécamp uitgevonden.

Benedictie heet de zegening door den priester, waardoor de Roomsche Kerk Godsgenade afbidt of een zekere wijding verleent. Eenvoudige zegen kan door handgebaar te allen tijde worden geschonken. De plechtige zegen is een onderdeel van den gewonen dienst of een opzettelijkehandeling aan jonggehuwden, kraamvrouwen, enz. Het gebied is ruim; zaken in verband met personen b.v. kerkhoven vallen onder de b. Tot de middelen behooren gebed en handeling, besprenkeling met wijwater en bewierooking. Den Paus is voorbehouden de b. apostolica, bij plechtige gelegenheden aan stad en wereld (urbi et orbi) uitgedeeld.

Benedictus (Gezegende), naam van 15 pausen. De bekendste zijn:

Benedictus IX, in 1033 tot paus gekozen, wegens zijn zedeloosheid meermalen afgezet, verkocht zijn pausdom aan den priester Gratianus, zonder zelf af te danken, werd in 1046 door keizer Hendrik III afgezet. Benedictus XII, vroeger geheeten Jacques Foumier 1334—1342, paus te Avignon deed veel goed en trachtte het pausdom te Rome te herstellen. Benedictus XIV, Prospero Lorenso Lambertini genaamd, paus van 1740—1758, een geleerd en verdraagzaam man, ging den invloed van de Jezuïeten tegen, beschermde kunsten en wetenschappen, stichtte een hoogeschool te Rome. Benedictus XV, genaamd Giacomo della Chiesa (1854—1922), in 1878 tot priester gewijd, werd in 1907 aartsbisschop van Bologno, in Mei 1914 kardinaal en in September 1914 tot paus gekozen. Tijdens den oorlog koos hij geen partij, en trad steeds voorzichtig verzoenend op tusschen de mogendheden.

Benedictus van Aniane (750—821), een Heilige, stichtte in 779 het klooster Aniane, waar hij evenals in andere kloosters met hulp van Lodewijk den Vrome strenge tucht invoerde.

m

Sluiten