Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benno, St. (1010—1107), bisschop van Meissen, bekeerde de Wenden tot het Christendom. In 1523 werd hij door paus Hadrianus VI heilig verklaard, wat Luther zijn geschrift: „Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meissen soll erhoben werden" deed schrijven.

Benoist, Charles (1861 — ), Fransch staatsman, liberaal republikein, redacteur van de Revue des Deux Mondes, sedert 1920 gezant in Nederland, schreef o.a.: „L'organisation du travail" (1905).

Benoit, Peter (1834—1901), Vlaming, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de verheffing der Vlaamsche toonkunst, zoowel door zijne composities en geschriften als in zijne hoedanigheid van directeur vaa het conservatorium te Antwerpen (sedert 1867). Hij componeerde hoofdzakelijk op Vlaamsche teksten en schreef bijna uitsluitend Vlaamsen. Zijn bekendste composities zijn: de oratoria „Lucifer", „De Schelde", „De Rija", de Rubens-cantate „Vlaanderens kunstroem", de cantate „De Oorlog", enz. Hij begon zijn actie met het opstel „L'école de musique flamande et son avenir", dat hij als winnaar van de Prix de Rome op zijn reis door Duitschland schreef. Andere geschriften zijn: „Verhandeling over de nationale toonkunde" (2dln.), „Demuzikale opvoeding en opleiding in België", „Onze Nederlandsche Muzikale Eenheid", enz. en vele tijdschriftartikels.

Benoit Pierre, ( — ), Fransch schrijver, verwierf zich snel groote bekendheid door zijne romans „Koenigsmarek" (1918), „1'Atlanide" (1919), „PourDon Carlos" (1920), „Le Lac Salé" (1921), welke zeer veel worden gelezen, maar over welker letterk. waarde de meeningen zeer uiteenloopen.

Benoit de Sainte-Maure, Fransch trouvère uit Touraine, schreef c. 1160 de „Roman de Troie" en de berijmde „Chronique des ducs de Normandie".

Benson, Edward White (1829—1896), Anglicaanshc geestelijke, eerst bisschop te Truco, later aartsbisschop van Canterbury, schreef: „Life of Cyprian".

Zijn zoon Arthur Christopher Benson (1862— ), Engelsch romanschrijver, schreef o.a.: „House of quiet". Edward Frederic Benson (1867— ), broeder van den vorige, is eveneens romanschrijver. Tot zijn werken behoort: „The House of Defense". Robert Hugh Benson (1871 — 1914), broeder van den vorige, ging als geestelijke van de Anglicaansche tot de R. K. Kerk over, schreef: „The light invisible" en verscheidene hist. romans.

Benson, William Shepherd (1855 — ), Amerikaansch admiraal, was afgevaardigde in 1917 naar den oorlogsraad der geallieerden.

Bent, James Theodore (1852—1897), Engelsch oudheidkundige, bereisde met zijn vrouw Griekenland, Klein-Azië, Abessinië en Z. Afrika, schreef: „Ruined cities of Mashonaland".

Benteng, versterkt fort in Ned. O.-L, in den oorlog zoowel door de Hollanders als de Inlanders gebruikt.

Bentham, Jeremy (1748—1832), Engelsch rechtsgeleerde en wijsgeer, trachtte vele verbeteringen in de Engelsche rechtspraak aan te brengen, was een verdediger van het utilitarisme: het doel van het zedelijk handelen is het grootst mogelijk geluk voor het grootst mogelijk aantal. Met deze richting oefende hij in Engeland grooten invloed, vooral daar hij deze ook wensen te toe te passen in de practische • politiek (vrijhandel). Tot zijn belangrijkste geschriften behoort „Introduction to the principles of morals and education".

Benthamsche stelsel. Volgens dit stelsel wordt bij belastingheffing van elk inkomen, hoe groot ook, een zelfde som voor noodzakelijke levensonderhoud afgetrokken en de rest proportioneel belast.

Bentheim, districtshoofdstad in de Pruisische provincie Hannover, met c. 2900 inw. Zwavelbronnen, steengroeven.

Bentheim, graven van, afstammelingen van de graven van Kleef, stierven in 1421 uit. Hua goederen gingen over aan Eberwija von Güterswijk, wiens nakomelin»

Sluiten