Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen in 1807 tot vorsten werden verheven.

Bentinck, naam van een adellijke familie, die zich in de 14de eeuw in Gelderland vestigde. Thans bestaat dit geslacht uit twee takken, n.1. de Engelsche, welker leden den naam van Cavendish-Bentinck dragen en de Duitsche tak, die bezittingen in Nederland (Middachten, kasteel te Amerongen) en in Slees wijk-Holstein heeft. Tot de bekendste leden behoort Hans Willem, baron Bentinck (1651 — 1709), Nederl. generaal was de vertrouwde vriend en raadsman van prins Willem III. Hij ging als gezant naar Engeland en Frankrijk en nam deel aan de vredesonderhandelingen te Rijswijk. In 1689 ontving hij tevens den Engelschen titel van graaf van Portland.

Bentivoglio, Guido (1579—1644), Italiaansch kardinaal, nuntius in Vlaan¬

deren, schreef een werk over den opstand der Nederlanden tegen Spanje.

rsentiey, menara (1662—1742), Engelsch taalkundige, hoogleeraar in de theologie te Cambridge, bewerkte veelgebruikte uitgaven van Horatius en Terentius, publiceerde eveneens theologische werken.

Bentzon, Thèrèse (1840—1907), pseud. van Marie Thérèse Blanc—De Solms, Fransch romanschrijfster, behandelt in haar werken het vraagstuk der vrouwenemancipatie. Hiertoe behooren: „Un divorce", „Constance" enz.

Benyowsky, Moritz August graaf van (1741 — 1786), Hongaarsch avonturier, streed als officier in Oostenrijk en Polen, kwam na veel omzwervingen te Madagascar, waar hij zich door de inboorlingen tot koning liet uitroepen, stierf in een gevecht met Fransche troepen.

Benzalchloride (C.H.CHCl,) wordt verkregen door inwerking van chloor op kokend toluol.

Benzaldehyd (C.H.CHO) is het bestanddeel, dat den kenmerkenden renk aan de bittere amandelolie geeft. De abrikozenpitten, Waaruit deze olie wordt bereid, bevatten nl. het glucoside amygdaline, dat zich door een gistings¬

proces splitst in benzaldehyae, glucose en de zeer vergiftige cyaanwaterstof. Het benzaldehyde wordt ook synthetisch gemaakt. Het heeft de meeste kenmerkende aldehydeigenschappen (zie aldehyden).

Benzamide (C,H,CONHJ wordt verkregen uit benzoylchloride met ammoniak of ammoniumcarbonaat of door verhitting van benzonitril met kali. De waterstofatomen van de NHg-groep (omjrfo-groep) zijn gemakkelijk vervangbaar door metalen.

Benzidine (C,H4NH,)t ontstaat door reductie van azobenzol in zure oplossing of uit hydrazobenzol onder inwerking van sterke zuren. Het is een zeer belangrijk tusschenproduct. Zoo is het congorood een benzidineverbinding, terwijl ook de purpurinekleurstoffen van een gemethyleerd benzidine zijn afgeleid.

Benzine is de algemeene naam voor de vluchtigste distillatie-producten der ruwe petroleum, welke bestaan uit heptaan en hoogere koolwaterstoffen. De fractie die beneden 150° kookt is de ruwe benzine, welke weer opnieuw gedistilleerd wordt en dan petroleumaether, gasoline (algemeene naam voor benzine in de Ver. Staten; in Engeland heet het petrol; in Frankrijk essence), motorenbenzine. en minder vluchtje

producten, zooals ligroine of poetsolie, levert. Het zijn alle vloeistoffen met eigenaardigen reuk, die zeer gemakkelijk ontbranden en wier dampen met lucht een explosiefmengsel vormen. De vluchtigste soorten koken tusschen 30° en 75°, terwijl hun soortelijk gewicht varieert van 0.64 tot 0.68. Het gehalte aan benzine is in verschillende soorten ruwe petroleum als volgt: Sumatra 30è 40 %; Pennsylvaniê 18 k 20 %; Baku 2—10 %; Galicië 0—5 %.

Behalve uit de ruwe Detroleum wor¬

den ook groote hoeveelheden benzinverkregen door droge destillatie („cracking" = kraken) van minder waardevolle petroleumproducten en ook door af- koeling van natuurgas of Oplossing hiervan ia petroleumproducten casinghead-

Sluiten