Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aromatische verbindingen (z. a.) die daarom ook wel bcnzolderivaten heeten; ze kunnen alle in laatste instantie uit benzol worden gemaakt. Over de structuur van het benzol is men het nog niet eens.

Door zijn samenhang met alle andere aromatische verbindingen is benzol een van de belangrijkste grondstoffen voor een groot aantal organische preparaten, kleurstoffen, reukstoffen, enz.

Benzoldehyd. Zie Bitteramandelolie.

Benzonitril (C,H6CN) kan verkregen worden door destillatie van benzolsulfozure natrium met cyaankalium en op nog enkele andere manieren. Het riekt, evenals benzoldehyd, naar bittere amandelen.

Benzophenon (C,H5COC0H6) is een aromatisch keton, verkregen door droge destillatie van calciumbenzoaat of door condensatie van benzol, phosgeen onder invloed van aluminiumchloride. Het komt voor in 2 verschillende vormen („monotrope modificaties"), waarvan de metastabiele, die bij alle temperaturen in de stabiele modificatie kan overgaan (en niet omgekeerd) smelt bij 27° en de stabiele smelt bij 40°.

Benzoylchloride (C,H(COCl) wordt technisch verkregen door behandeling van benzaldehyd met chloor. Het heeft een onaangename reuk, werkt zeer prikkelend op de oogen en kookt bij 194°. Het wordt in de organisch-chemische industrie zeer veel gebruikt voor de invoering van de benzoyl-groep (C,H6CO) in vele verbindingen (benzoyleeren).

Benzyl is de eenwaardige groep C,HS CH„ die men uit toluol (C,H5CHS) ontstaan kan denken, door wegname van een waterstofatoom.

Beo (Gracula religiosa) behoort tot de fam. der Spreeuwen en komt op het vaste land van Indië voor. De beo's onderscheiden zich door den korteren, iets gekromden snavel en de kale huidlappen aan het achterhoofd en onder het oog. Kleur hoofdzakelijk blauwzwart. Andere soorten komen op Ceylon, Java, Soembawa en N. Guinea voor. Zij zijn alle

bekend om hun vermogen om woorden en. zinnen na te praten en worden daarom wel in kooien gehouden.

Beothy, Zoltdn (1848— ), Hongaarsch dichter, hoogleeraar te Boedapest, schreef verscheidene romans en een veelgedrukte Hongaarsche literatuurgeschiedenis.

Beowulf, Angelsaksisch heldendicht van Scandinavischen oorsprong, waarin de strijd van Beowulf, koning der Goten (Zuid-Zweden) met een draak wordt geschilderd. Het verhaal stamt uit de 7e eeuw, en is bewaard in een hs. uit de 10e eeuw. Zie R. C. Boer: Beowulf.

Beraad, Recht van. Artt. 1070-1075 B. W. geven den erfgenaam het recht, zich te beraden, of hij een erfenis wil aanvaarden of verwerpen en bij aanvaarding, of hij dit wil doen zuiver, of onder voorrecht van boedelbeschrijving. Het recht van beraad verkrijgt men door een verklaring, ter griffie van de arrondissementsrechtbank. Aan den erfgenaam wordt, te rekenen van den dag der afgelegde verklaring een tijdvak van 4 maanden gegund ten einde den boedel te doen beschrijven en zich te beraden. Gedurende de voorgeschreven termijn kan hij niet worden genoodzaakt de hoedanigheid van erfgenaam aan te nemen. Het recht van beraad kan de erflater den erfgenamen niet ontnemen (art. 1089 B. W.). Verjaringstermijnen worden er niet door geschorst. (Art 2029 B. W.).

De erfgenaam die zich beraadt moet wèl aangifte doen voor de successiebelasting.

Béranger, Pierre Jean de (1780— 1857), Fransch dichter, wiens „chansons", meestal met een politieke strekking, hem tot den meest populairen dichter in Frankrijk maakten. Vooral na de Restauratie trad hij als - woordvoerder der liberalen op en de regeering vermocht niet de uitgave van zijn gedichten te verhinderen. Zij zijn in de bundels „Chansons anciennes, nouvelles et inédites" en „Chansons nouvelles et dernières", uitgekomen.

Sluiten