Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

□ 'EEN WOORD VOORAF. □ I

I

„dat konden wij alleen samen maken".

R. N. Roland Holst in de sluitingsrede van het Algemeen Kunstcongres, Amsterdam 22 December 1911.

Dit boek heb ik reeds eerder willen schrijven, omdat met telkens feller aanslagen het nog bestaande schoon van eigen bodem met vernietiging bedreigd wordt en I smaakverwarring met aesthetische wanbegrippen de terugi gave van nieuwe schoonheid in den weg staan. Maar het verheugt me thans, dat het ordenen van de stof^zooveel Uijdroovenden arbeid vereischte, en de uitgave daardoor | moest worden vertraagd. Immers in deze laatste jaren, nu ons volks-eigen bezit, ons vaderlandsch natuur- en' (stedenschoon steexds meer bloot stonden aan gevreesde I; brutale aanrandingen, ben ik tot de overtuiging gekomen, f dat ik met deze pleidooien voor een mooi en merkwaari dig Nederland minder dan ooit te voren eenzaam sta.

Reeds dikwijls mocht ik een deel van het hier in schets 1 gebrachte algemeene werkprogramma uiteenzetten in lezinjtgen met lichtbeelden, in geïllustreerde tijdschrift- en dag1 bladartikelen. Hiervoor blijf ik steeds dank verschuldigd 4aan de vele vereenigingen, die mij uitnoodigden en aan de Wederlandsche pers, welke mij gastvrij ruimte bood om in Vwoord en beeld een breeden kring van ons lezend publiek tte bereiken. *

Ik heb getracht een moderne gids te zijn, die den belangstellende in ons mooie Nederland rondleidt door het klabyrint van problemen, kwesties, theorieën, stellingen,

Sluiten