Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitengewoon omvangrijken schoonheiösarbeid binnen niet te langen tijd tot een bevredigende uitkomst te geraken. Ik memoreer hier de oprichting der vereenigingen i „Hendrick de Keyzer" en „Campen". De eerste vond bij haar tot standkoming warme belangstelling der Rijksregeering en heeft zich in den korten tijd van haar bestaan reeds zeer actief betoond, daar ze alleen te Amsterdam al een twaalftal architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen aankocht met geen an,der doel dan het behoud ervan te verzekeren en het karakteristieke stadsschoon der hoofdstad, waar mogelijk, te bewaren. Ook kocht ze in de buurt van Breda een gothische kapel aan, die met slooping bedreigd werd. En de tweede vereeniging zal haar vruchtbaar arbeidsveld vinden in de oude Hanzestad Kampen, gelijk blijkt uit het nader omschreven doel: „Stichting tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Kampen en Omstreken".

Doch ook wint de gedachte steeds meer en meer veld, dat wel is waar verschillende lichamen ieder voor zich een deel van de encyclopaedische taak dienen te behartigen, maar dat het tevens van groot belang is een centrale organisatie te vormen waar alle werkers in het belang van ons mooie Nederland elkaar ontmoeten. Bovendien zou het leekenelement; dat thans ook invloed uiioefent op de besluiten voor de Rijksmonumentenbescherming, in* een dergelijke federatie ook sterk vertegenwoordigd kunnen zijn, waardoor meer dan thans nog tot uitdrukking komt, dat zoo ergens hier naast de wetenschappelijke taak, die deskundig moet worden volbracht, ook de groote volkszaak staat.

Het onlangs gestichte Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting is in overeenstemming met deze grondgedachte opgericht. Eenerzijds wil het een federatie zijrr van de vereenigingen, welke reeds jarenlang van hun belangstelling in het sociale vraagstuk der volkshuisvesting hebben doen blijken, anderzijds kan het een verzamelplaats wor-

Sluiten