Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den van allen, die zich individueel aansluiten. Door het karakter van een federatie op den voorgrond te stellen is vooropgezet, dat de talrijke constitueerende vereenigingen de nieuwe instelling zullen hebben te beschouwen niet als een concurrent, maar als haar vereeniging.

Tot de overtuiging, dat ook op het gebied der volkshuisvesting nauwere aaneensluiting en samenwerking I vereischt werd, kwam men staande het Woning-Congres, Waar ruim 200 leden tot het nieuwe instituut toetraden. Daaronder zijn te noemen: de Nationale Woningraad, het Rijkswoningcollege, de Amsterdamsche Woningraad, de Mij tot Bevordering van Bouwkunst, de Ver. van Nederl. Gemeenten, de Sociaal Technische Ver. van Democratische ingenieurs en architecten, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, de Volksbond tegen Drankmisbruik, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en last but not least de Bond Heemschut.

Naast de noodzakelijk gebleken decentralisatie, moet meer aaneensluiting gezocht worden, moet er een saamhoorigheidsgevoel bestaan met een alles en allen tot elkaar brengende moederinstelling, welke de „Ons Land"beweging tot vruchtbare ontwikkeling kan doen komen.

Het is nu de tijd om tot een meerdere samenwerking te geraken bij het nastreven van het gemeenschappelijk: doel: Ken ons Land en heb het liefl

Tusschen het schrijven en drukken van dit boek is naast' het verloren gaan van veel schoons, toch ook veel, dat met vernietiging bedreigd werd, voor de gemeenschap behouden. De Boschwet werd overal krachtig uitgevoerd. Dank zij de voorlichting der Bondsconsuls en van vele natuurvrienden kon meestal tijdig worden ingegrepen. Dikwijls wenj op deze wijze een schoone laan voor omhakken gespaard, vaak ook werden bestanden onrijp hout tegen kaalslag beschermd, soms legde de minister het kap ver bod op geheele streken in het belang van de landschappelijke schoonheid en het vreemdelingenverkeer.

Sluiten