Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besturen voor het verstrekken van Inlichtingen, het inzage verleenen van verslagen en archieven. Hun namen hier te noemen, zou te ver voeren; zooveel mogelijk vermeld ik in de hoofdstukken personen of organisaties, welke zich voor ons mooie Nederland verdienstelijk hebben gemaakt. Moge het allen een voldoening zijn hun steentje te hebben bijgedragen aan den bouw van dit werk, dat ook wij „alleen samen konden maken".

Één uitzondering wensch ik me echter uitdrukkelijk voor te behouden.

Waar het algemeen bekend is, dat de papiernood en de opgevoerde drukkosten de verschijning van menig boek tegenhoudt, zelfs ten gevolge heeft, dat bestaande periodieken worden geschorst of opgeheven, daar kan ik den heer Meulenhoff niet genoeg erkentelijk zijn, dat hij mij in de gelegenheid stelt dit boek te laten verschijnen in de populaire editie, waarin ik het zoo gaarne zie uitkomen. Immers zóó zal deze uitgave voor ieder belangstellende bereikbaar zijn en ook zóó het beste

beantwoorden aan hetgeen ik als doel beoog en de titel I verkondigt in: „Ken ons land en heb het lief".

Arnhem, Herfstmaand 1918.

D. J. VAN DER VEN.

Sluiten