Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst. Ik acht het op de toekomst gerichte heemschutstreven voor, onze cultuur het belangrijkste. Immers dat is het frissche opbouwende deel van Heemschut's roeping, het geslacht van thans te dienen door leiding te geven aan de landbebouwing en die de schoonheid te schenken, welke — in overeenstemming met het doel en den tijd, waarin zij ontstaan is — zal worden een vreugd voor een ieder.

Maar daarnaast haast ik mij te erkennen, dat de bemoeiingen voor het ongeschonden in standhouden van het bouwkundig verleden — trouwens als archeologische werkzaamheid meer aansluitend bij de actie der vereenigingen, welke zich speciaal op het terrein der oudheidkunde begeven — wel de meest tastbare bewijzen gaven van het bestaan van den Bond Heemschut.

Nu ih de Memorie van Toelichting op de begrooting van Binnenlandsche Zaken in het 5e Hoofdstuk, 6e Afdeeling, belangrijke alinea's voorkomen met betrekking tot het behoud, het toezicht en het herstel onzer monumenten van geschiedenis en kunst, en de Regeering door het instellen van een rijkscommissie van advies in 1918 een groote verbetering brengt in de vaderlandsche monumentenverzorging, wil ik hier, zonder me in technische details te begeven, toch met een enkel woord wijzen op de tweeërlei restauratiemethoden, welke zoo lange jaren verdeeldheid hebben gebracht in het kamp der archeologen en architecten.

Ik doe zulks met te grooter genoegen, daar juist voor het ter perse gaan van dit werk „het princiep der jongeren tot heilige werkelijkheid is geworden."

De Herstelling van een ouden ingang aan de kerk te Gouda werd voltooid geheel volgens de denkbeelden der jongere monumentenzorg. De beeldhouwer J. Zijl heeft er met den architect Kromhout bewezen, dat modern beeldhouwwerk en een moderne deur — mits het nieuwe op zichzelf als een kunstwerk gelijkwaardig zij aan het oude — harmonisch kunnen aansluiten bij eeuwenoude architectuur.

Hiermede werd na jarenlangen strijd voor het eerst

Sluiten