Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Nederland met de methode der oude restauratoren gebroken. Zoo is door het toepassen der herstellingsvoorschriften van den Oudheidkundigen Bond aan het Goudsche kerkportaal den triomf in steen en hout I behaald, die het nageslacht blijvend zal verkondigen, dat eindelijk in 1917 de hedendaagsche bouwkunst door een college van kerkvoogden weer als kunst erkend is en dat door het 'breken met de sleur van „het kopieeren in stijl" door eerlijk en gevoelig kunstwerk, de schitterendste resultaten werden gekregen.

Door „de daad" te Gouda zijn nu alle moeilijkheden opgeheven. De triomfeerende opvatting der moderne architecten zal thans de historische lijn voortzetten, welke tijdèn, die een eigen bouwkunst hadden, als cultuuruiting van heel een volk, aangegeven hebben in zoo menig oud-vaderlandsch stadsbeeld.

Want overal zal men kunnen zien, hoe bouwwerken m verschillende stijlen — mits ze karakter hebben en opgetrokken zijn in den levenden stijl van hun tijd — samen wonder goed harmonieeren kunnen, niet alleen in onderdeden zooals bijv. een Barok portaal aan een Gothische kerk, maar ook geheele woonhuizen in een Lodewijk-stijl naast Renaissance trapgevels. In een toelichting, welke het Genootschap Architectura & Amicitia aan de Tweede Kamer zond, werd zelfs als zeer sterk voorbeeld van harmonieus contrast genoemd het Renaissance raadhuis van Delft, gebouwd door Hendrik de Keyser, om een bestaand Gothisch torentje, waarbij dit laatste fraai boven het dak van het gebouw uitrijst.

Zoo zou men aan monumenten uit de 13e tot de 18e eeuw kunnen demonstreeren, hoe vroeger steeds oude gebouwen werden vergroot in de vormen van den tijd die de uitbreiding ondernam, hoé altijd een mooi levend geheel verkregen werd tot de 19e eeuw met zijn purisme en romantiek streefde naar-het hopeoos „herstellen van oude gebouwen in hun oorspronkelijken toestand."

Bij het restauratie-probleem stelde men de logische

Sluiten