Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag, of men toch den alleroudsten toestand moet benaderen, wanneer in verschillende perioden verbouw en aanbouw heeft plaats gehad, welke veranderingen op zichzelf voor den historischen groei van het bouwwerk van beteekenis zijn. Zoo neen, welke gedeelten' uit welke tijden moeten dan gehandhaafd blijven en welke niet? Moet men nieuw bouwen, wat men door stellige gegevens zeker kan reconstrueeren in zijn oude gestorven vormen ? Dergelijke vragen gaven bij talrijke ; restauraties (ik denk bijv. aan de berucht geworden „gang" van het kasteel De Doorwerth) aanleiding tot heftige beroering in het wereldjé der vaderlandsche monumentenzorg. Ze werden telkens weer als punten geplaatst op de programma's in de vergaderingen van den Oudheidkundigen Bond. Tenslotte benoemde deze uit zijn midden een commissie, waarin naast Jhr.Victor de Stuers en Dr. P. J. H. Cuypers (die het restaureeren in Nederland hebben ingevoerd) ook moderne" architecten als De Bazel, Kromhout en Gratama zitting namen. Zoo kon eindelijk na ampele besprekingen over de „grondbeginselen en voorschriften", overeenstemming gevonden worden en kon de Goudsche herstelling den theoretischen arbeid bezegelen door de practische daad.

Toen de nieuwere gedachte, die alle ingrijpen in bestaande schoonheid uit den booze acht, categorisch was uitgewerkt en men had bewezen, dat een kunste->,i naar met takt aansluitend bij het oude gedeelte zijn eigen schoonheidsidée, zijn eigen gevoel tot uiting kon brengen en daardoor op harmonische wijze kunst van. eigen tijd plaatste in de kunst van vroegere eeuwen, schonk de regeering haar volle aandacht aan het restauratievraagstuk, dat gebracht was in een geheel nieuwe phase.

Nu de leidende mannen over de moeilijkste punten het eens zijn geworden, heeft de regeering voor het jaar 1918 het. voorstel gebracht om een „Rijkscom-^ missie voor Monumentenzorg" in te stellen, die be-* halve de bestaande historisch-administratieve commissie voor inventarisatie en beschrijving, ook een

Sluiten