Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aesthetisch-technische voor het daadwerkelijk onderhoud dier geclasseerde monumenten zal bevatten.

Doch van versnippering der krachten is hier geen sprake. Integendeel, het ligt in de bedoeling van den minister de beide commissies, die elkaar in hun precieus werk zullen aanvullen, woon te verschaffen ih één centraal bureau, dat van „Monumentenzorg" waarin bijeengebracht worden de omvangrijke bibliotheek, dë fotografische inrichting en de verdere wetenschappelijke hulpmiddelen, berustend tegenwoordig in de bureau's van de inventarisatie-commissie, alsmede de verzamelingen foto's, opmetingen enz., bewaard bij deze commissie, bij het bureau van toezicht op de gedenkteekenen en bij het Departement van Binnenlandsche Zaken. Daar de gansche staf van geschoolde ambtenaren der verschillende bureau's tot één samenwerkend geheel zal worden gebracht in het nieuwe bureau, zoodat thans afzonderlijk functionneerende organen worden geleid tot één centraal lichaam, zal de voorgestelde reorganisatie van groote beteekenis zijn voor onze monumenten. Doelbewust werken zal Nederland waarborgen, dat ter zake bevoegden de theoretische inzichten zullen toetsen aan de onderling verschillende omstandigheden der praktijk. En daar we achter het bureau in een niet heel ver verschiet ook een monumentenwet zien, begroeten wij met het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsverenigingen de ministerieele voorstellen als „de logische en juiste oplossing, zoowel in kunstwetenschappehjken als in zuiver artistieken zin in het belang van den rijken schat onzer vaderlandsche monumenten."

Sluiten