Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: □ TWEEDE HOOFDSTUK. □ f

HARMONISCHE SAMENWERKING EN VERDEELING VAN KRACHTEN NOODZAKELIJK..

De vele vereenigingen, die het vreemdelingenverkeer bevorderen en zich hebben aangesloten bij het centrale lichaam der Algemeene Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer — kortweg genoemd A. N. V. V. — kunnen goed werk verrichten door een actie te voeren ten gunste van een welwillende gezindheid en daadwerkelijken steun verleenen aan de „Heimatpflege", zoodat ze een band leggen tusschen de geïnteresseerde richting gevende deskundigen en het groote publiek.

Terecht wees Prof. Dr. H. Brugmans bij de opening van de tweede Heemschutconferentie (te Amsterdam* gehouden op 30 en 31 December 1913) er op, dat „zoolang het publiek onverschillig blijft, er nog weinig gewonnen is en dat de drijvende kracht moet komen uit de maatschappij zelf."

Eerst dan, maar ook dan alleen kan de heemschutbeweging in haar geheelen omvang, evenals in het buitenland — bijv. in het kleine Zwitserland — een ware volkszaak worden.

Ofschoon uitgaven als „Ons Eigen Land" door den A.N.W. B. en een serie als „Ons mooie Nederland" in de Meulenhoff-editie een bij uitstek nationaal, karakter dragen, zoo mag de verschijning daarvar® evenals van zoo vele geschriften, die gericht zijn tegen de ontsiering van stad en land, in den meest

Sluiten