Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimen zin van het begrip toch worden beschouwd als een der vele vaderlandsche uitingen van de algemeene internationale beweging, welke zich ten doel stelt om in een door eenzijdige opvattingen ongunstig beïnvloeden cultuurstaat het evenwicht te herstellen. Opnieuw wenscht men op den voorgrond te brengen het ideëele bezit der menschheid: in de eerste plaats kunst en schoonheid als hoogste uitingen van het sociale leven. Men erkent dat „schoonheid is de eenige macht, die ons kan brengen buiten den kring der kleinheid."

Dat "een dergelijke beschouwing geen fantasie is van onpractische droomers en dat „goed idealisme reëel zal zijn en goed realisme ideëel", betoogde de heer H. W. Leliman als voorzitter in de opèningsrede van de eerste-Heemschutconferentie, welke te Amsterdam gehouden is op 28 en 29 December 1911.

Deze stelling aangevuld door de woorden, waarmede de heer R. N. Roland Holst het Algemeen Kunstcongres als leider sloot: „Synthese is noodig en methode", moge ook door het centrale lichaam der A. N. V. V. hooggehouden worden. Ook haar streven wordt gebaat, wanneer aan het verleden met zijn schoone, leerzame, bovenal belangwekkende nalatenschap al de waardeering geschonken wordt, die het ongetwijfeld toekomt en dat daarnaast tevens aan het geslacht van heden het goed recht wordt verleend zuivere uitdrukking te geven aan de moderne gedachte, zooals die daadwerkelijk zich op heemschutgebied wel het krachtigst manifesteert in het architectonische element bij de bebouwing van stad en land.

Op overtuigende wijze is reeds meermalen door ter zake bevoegden aangetoond, dat de werkzaamheid der vereenigingen tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, van het toerisme, van het reis- en hotelwezen niet alleen een stimulans moet worden geacht voor spoor-, tram- en stoombootmaatschappijen, voor hotels, café's, restaurants en amusementsgelegenheden, autoen rijwielverhuurders, handelaars in prentbriefkaarten en venters langs den openbaren weg, maar dat de

Sluiten