Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheidsreiziger elders verdiend contant geld in het land brengt en uitgeeft, zoodat er dus van onzen kant geen enkele Inspanning noodig is geweest om dat geld bijeen te brengen. Reeds daarom alleen zou men het bevorderen van het vreemdelingenverkeer mogen noemen: een poging tot' vermeerdering der nationale welvaart.

Nu met den heer J. M. Gantvoort als directeur het centrale bureau der A. N. V. V. „onophoudelijk, voortdurend en gestadig" de directe en indirecte voordeden van het vreemdelingenverkeer propageert en straks na het sluiten van den wereldvrede de activiteit der thans groeiende nationale organisatie zich eerst jA haar vollen omvang zal ontwikkelen tot heil van ^handel eri nijverheid, tot de bevordering1 van de waarachtige welvaart van het Nederlandsche volk, kan ik me veilig van de taak ontslagen achten in het volgende nog eens te spreken over de economische beteekenis van het vreemdelingenverkeer voor een land als het onze.

Ik heb me dan ook meer tot opgave gesteld het ethische element in het werkplan.te belichten, zoodat dit boek kan beschouwd worden als een poging om naast het wekken van belangstelling, kan het zijn waardeering voor ons landseigen natuur- en stedenschoon, ook den weg aan te wijzen die voert tot oriënteering, studie en propaganda op velerlei, doch aaneensluitend terrein. Naast het motto, ontleend aan de geestdriftige sluitingsrede, die R. N. Roland Holst hiejd op het Algemeen Kunstcongres (te Amsterdam 20—22 December 1915) zou ik ieder, die belang stelt in het streven naar een zoo algemeen mogelijke Nederlandsche „Heimatpflege" wel de woorden in herinnering willen brengen, die Dr. H. Blink heeft gesproken in een treffende improvisatie ter algemeene vergadering der A. N.V.V. te Leeuwarden (28 Juni 1917), welke gedachte ik afgedrukt vond in N°. 2 van het orgaan „Ons Nederland". -

Daar die woorden zoo volkomen ook mijn zienswijze weergeven, laat ik ze hier volgen en voeg er aan

Sluiten