Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe, wat de bekende voorzitter der zustervereniging voor economische geographie — die zich ten doel stelt inlichtingen en kennis omtrent Nederland en zijn Koloniën te verstrekken in het buitenland, teneinde het aanknoopen van betrekkingen tusschen onze gewesten en den vreemde wederzijds te vergemakkelijken — meende te moeten opmerken, na met genoegen kennis genomen te hebben van het werkprogramma der A. N. V V. Dr. Blink schrijft dan:

„Toch moet ik op een zaak de aandacht vestigen.

„Er zijn vereenigingen, die reeds langeren 6f korteren tijd gedeeltelijk eenzelfde doel nastreven. Laat men daarom een vereenigingswezen scheppen, dat niet beheerscht wordt door particularisme, een karaktertrek, die in Nederland niet zelden veel goeds tegenhoudt, maar dat door harmonisch samenwerken en yerdeeling van arbeid alle krachten in den lande tot hun volle ontwikkeling doet uitgroeien.

„Dan eerst kan er iets groots en goeds gedaan worden, blijvend van beteekenis. Op die samenwerking wijs ik als het hoogste belang. Ik wil slechts een voorbeeld noemen. De A. N. V. V. heeft het plan een beeld te geven van den economischen toestand van ons land, zooals dit zich in den loop der tijden ontwikkeld heeft. Ware het niet wenschelijk geweest, dat zij zich hiervoor gericht had om samenwerking tot de Nederlandsche. Vereeniging voor Economische üeographie, die in 1913 reeds een boekje daarover uitgaf, hetwelk in het Nederlandsch, Fransch, Duitsch Engelsch en SpaansCh in duizenden exemplaren verr spreid is geworden. Deze vereeniging heeft het meeste materiaal en de krachten voor dergelijken arbeid beschikbaar. Bovenal is die samenwerking noodig omdat het niet zoo gemakkelijk valt een juist beeld te geven van Nederlandsche toestanden aan vreemdelingen en dit is een nationale plicht, vooral in onzen tijd " En hij besluit dit betoog met: „Wij moeten alle krachten concentreeren en organiseeren tot een groot doel: dan eerst kan men iets goéds bereiken."

Sluiten