Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is te begrijpen, dat het nimmer in de bedoeling van een vereeniging als de A. N.V.V. kan gelegen hebben om de een of andere zusterorganisatie op haar eigen terrein, wat men zoo noemt onder de duiven te schieten. Ieder' zal erkennen, dat de groei en bloei van elke organisatie, die reeds in eigen sfeer voorgegaan is een band te leggen tusschen de schare gemiddeld-ontwikkelde vaderlanders, welke blijk geven het op prijs te stellen burger te zijn van ons eigen mooie Nederland, ten goede komt aan de groeiende denkbeelden van de bevordering van het verkeers-, reis- en hotelwezen, van stedebouw en een algemeene aesthetische landbebouwing, van heemschut en natuurbescherming, vaderlandswaardeering en volkscultuur. Bij dat al is er ook voor de centrale organisatie van het binnenlandsche vreemdelingenverkeer volop gelegenheid om aandacht te schenken en steun te verleenen aan wat in het algemeen mag genoemd worden vaderlandsche „Heimatpflege" (het juiste Nederlandsche woord is hiervoor nog niet gevonden). Tevens zullen dan tallooze vraagstukken op den voorgrond komen, welke in België en Frankrijk reeds jarenlang gerekend worden te zijn van algemeen belang — d'intérêt public — en overzichtelijk werden behandeld op de groote congressen „de 1'Institut Internationale de 1'Art Public".

Terecht heeft Dr. Blink er op gewezen, dat alle eenzijdigheid in den arbeid, die hier voor ons ligt, moet ontgaan worden, dat men — met eerbiediging van de belangen-behartiging der vak- en studie-vereenigingen, die in grooten getale werkzaam zijn, ieder op eigen grondig verkend gebied — dat geheele arbeidsveld in zijne aaneensluitende onderdeden moet trachten te overzien.

Als vanzelf is bij het zoeken naar samenwerking met vereenigingen, die rechtstreeks breede scharen personen samen brengen, en van wie verwacht mag worden, dat ze de A. N. V. V. onbevangen tegemoet zullen treden, de richting aangewezen naar de machtige

Sluiten