Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisaties, welke het toerisme naar en in Nederland bevorderen in al zijn vormen.

Het eerst moet hier genoemd worden de A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, die reeds jarenlang zeer veel gedaan heeft om Nederland als toeristenland bij uitnemendheid bekend te maken en te leeren waardeeren, zoowel te land per automobiel, rijwiel, trein, te voet of te paard," als te water per motorboot, zeiljacht of wherry. Ik herinner hier slechts aan de duizenden wegwijzers, waardoor de Bond de verste uithoeken en de eenzaamste binnenlanden toegankelijk maakte, aan de waarschuwingsborden bij stelle hellingen en gemeente-kommen, aan. den bondsatlas van Nederland en den Reiswijzer te water, aan de verschillende andere uitgaven, die in woord en beeld liefde opwekken voor ons eigen land, aan de in de laatste jaren aangelegde Bondswandelwegen, het propageeren der stationsversiering, om vast te stellen welk een veelzijdigen steun de Bond reeds verleende aan de populariseering der „Heimatpflege" en van de natuurbeschermingsdenkbeelden. . Naast den Toeristenbond met meer dan 40.000 leden zij hier een jongere zustervereniging genoemd, die eveneens als „bindende kracht" kan optreden tusschen de heemschutbeweging, de A. N.V.V. en het volk. Ik meen de Nederlandsche Reisvereeniging, die thans reeds 15.000 leden telt en zich vooral in. de laatste jaren buitengewoon snel ontwikkelt. Ze zoekt en vindt haar leden onder wat ik vaag-omlijnd zou mogen aanduiden den middenstand, de kleine burgerij en dat contingent der arbeidersklasse, dat streeft naar ruimer gezichtskring en goede ontspanning. Daar de vereeniging zich op het standpunt stelt, dat met reizen zoowel ontwikkeling als echt vacantiegenot op elk gebied dient bereikt te worden, kan ook zij krachtig haar aandeel hebben in de beweging, welke moet leiden tot een benadering van het ideale einddoel: heemschut — volkszaak. •

Door de sympathieke uitgave van de serie: „Toerisme en Wetenschap" doet zij ons de beste ver-

Sluiten