Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachtingen koesteren. Hierin laat de N. R V den geoloog den bouwkundige, den geschiedvorscher kortom den beoefenaar van welhaast iederen tak van wetenschap vertellen, van wat ieder op zijn gebied méér opmerkt dan andere toeristen, waardoor de reis hem in dat opzicht ook méér genot verschaft Zoo wordt in eenvoudige taal de leek opmerkzaam gemaakt op eenige mooie, merkwaardige of vreemde dingen, die de gewone vacantiereiziger niet zoo licht zelt zou opmerken en daardoor beoogt de N R V haar leden meer genot te geven op hun reizen'in binnen- en buitenland.

Onder de leden van beide groote toeristenorganisaties vindt men een verrassend groot aantal enthousiaste natuurliefhebbers en bewonderaars van onze eigen landschapsschoonheid. Velen hunner zullen zeker - ieder naar eigen vermogen — de denkbeelden verbreiden op wandeltochten, excursies, bondsiochten en vereenigingsreizen, die uitgezochte gelegenheden bieden om propaganda te maken voor de heemschuten natuurbeschermingsdenkbeelden, welke buiten de rechtstreeks geïnteresseerde kringen van deskundigen oog veel te sporadisch worden gehoord. In dit vera5? verwondert het mij in het Hoofdbestuur der A. N. V. V. wèl den A. N.W. B. vertegenwoordigd te zien door twee leidinggevende mannen — den heer ü. A. Pos, hoofdconsul A.N.W.B. in quali'teit van vicevoorzitter der A. N.V.V. en den heer L.'C. Steffelaar secretaris-penningmeester van den A. N. W. B. als lid — en daarin te missen een der energieke mannen, welke in weinige jaren tijds de N. R. V. wisten te maken tot een ware volksvereen iging.

Als leider van vele excursies — ook van het N. R. V.-vacantiehuispIan Arnhem en Valkenburg — heb ik niet nagelaten bij herhaling te wijzen op den typisch-Nederlandschén karaktertrek — het individualisme — waardoor vele lichamen onder de gemeenschappelijke leuae: „Patria Cara" (het Vaderland is mij dierbaar), hoewel pogend het terrein hunner werkzaamheden eerlijk af te bakenen, teneinde niet

Sluiten