Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk, dat de mijmerstille boschpoel met de wisselende omgroeiing van lisch en rusch, hoefblad en wilde zuring vervangen moest worden door een spiegelende eendenkom, omgeven door een cementen balustrade met de opdringerige versiering van vlammend roode geraniums, die zichzelf verveelden door heel een zomer lang te kijken naar hun eigen rimpelwaterspiegelbeeld.

En toch, ook ik juich het toe, dat er in de jaren die de twintigste eeuw ons geschonken heeft, een algemeene drang in vele lagen der maatschappelijke samenleving waar te nemen is, die den trek van de stad naar het land. in hooge mate doet toenemen en het buiten- en landleven maakte tot een genot, dat velen deelachtig wisten te worden. Zoo werd het buiten wonen een verschijnsel „dat krachtig bijdraagt tot versterking van den band van natinnaif «n cnr-ioio

saamhoorigheid en van liefde en toewijding der vitale landsbelangen in hun geheel." En geheel eens ben ik het met de uitspraak van den heer K. Dilling inspecteur der Nederlandsche Heidemaatschappij, als hjj over het landleven schrijvend, betoogt:

„Ons land biedt gelegenheid te over om den stedelingen het genot te schenken van verpoozing en herleving te midden der schoons natuur naart™ ;=

^praktische organisatie onmisbaar. Zij, die genoeg ondernemingsgeest bezitten om mooie landstreken voor ontsiering te bewaren, zoomede zij, die de gelegenheid tot bewoning dier streken openstellen onder garantie van verfraaiing, zoowel wat natuurals architectonisch schoon betreft, maken dies aanspraak op het praedicaat van verdienstelijke leden der maatschappij. — Ik ben er persoonlijk diep van doordrongen, dat de bevordering van den trek naar 't platteland voor ons volk in zijn geheel een rijken zegen in zich verbergt. — Het houdt terug van mammonvereering, in stede daarvan wekt het bewondering van 't Heelal."

Voor alles moet iedereen, die in het bevorderen van het binnenlandsche vreemdelingenverkeer een

2

Sluiten