Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de omgeving in waarde vermindert en dat natuurschoon geschaad wordt.

Vertrouwen wekt het, dat een onzer groote bouwmeesters de leiding krijgt, zoodat rekening zal gehouden worden met de groote lijn van het geheel. De moderne architectuur zal zich aanpassen aan den ^eest des tijds en een harmonisch geheel vormen bij de natuur van Groot-Wolfhezen. Zoo is dit laatste terrein aangewezen voor velen, die naar een oord zoeken van zeldzaam idyllisch karakter en dat gelegen is in het centrum des lands in de onmiddellijke nabijheid van de moderne verkeersmiddelen: trein en electrische tram.

In de naaste omgeving der Wolfhezen-terreinen, vraagt ook het boschgebied van Doorwerth om aandacht, want ook dit heerlijke brok Veluwenatuur van wel 221 bunder grootte is bereids aangekocht voor villa- en landhuizenbebouwing. Daar het terrein in de uitgestrekte Doorwertsche bosschen, met als domineerende hoogten de Zilverberg en Rolandseck, beantwoordt aan de hoogste te stellen eischen, zal men ernstig er naar streven de woningen niet-alleen door bouw te laten zijn van een solide degelijkheid, maar ze tevens te laten beantwoorden aan billijke eischen van uiterlijke en inwendige behagelijkheid. Althans zoo wordt ons verzekerd in een zeer lezenswaardig boekske van de firma H. van Dam en Zonen, dat onder den opwekkenden titel: „Het genot van 't buitenleven" voor eenigen tijd verscheen met een inleidend woord van Jhr. Jan Feith.

Ook hier zal de toekomst ons leeren, of gedane beloften op aesthetisch bevredigende wijze worden ingelost ! Te loven echter valt het gewis, dat men allengs terugkomt van de mir-nichts-dir-nichts exploitatie van fraai en gezond gelegen terreinen, dat men paal en perk tracht te stellen aan de bouw- en uitbuitingswoede van, zich „architecten" noemende steen- en hout-, serreen erkerwellustelingen, welke gemaakt hebben, dat de natuurvriend en de aestheticus iédere villaparkonderneming met een zeker wantrouwen begon aan te zien.

Sluiten