Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekendheid in den lande. Laat men elders de zorg en de beslommering van velerlei aard gaarne over aan de activiteit van een door het particulier initiatief m g het leven geroepen plaatselijke verkeersvereeniging, is het al veel warmeer zulk éen officieus lichaam naast moreelen steun ook een meestal vrij bescheiden finan-^j cieelen steun ontvangt... in het oude maar geheel verjongde Amersfoort, gelegen in het hartje van ons mooie Nederland, heeft men met de traditie geheel ,, gebroken. Men stelde daar voor eenige jaren kort en bondig een „Reclame-commissie der Gemeente Amersfoort" in, die zitting houdt op kamer 10 van het stadhuis en in geschrift en beeld reeds de I overtuigende bewijzen heeft geleverd, dat zij ernstig het doel nastreeft „de stad en omgeving naar buiten bekend te maken." ... „ ..

Een van de voortreffelijkste daden, die naar buiten spreken van een langdurige werkzaamheid, is de stadsuitgave van een omvangrijk boekwerk. Daarin ziet men talrijke illustraties van binnen- en buitenstad, J van naaste en verdere omgeving, van gebouwen en instellingen voor openbaren dienst, van particuliere woonhuizen met architectonisch-merkwaardige facades en deftig-voorname buitenverblijven, gelegen in uitgestrekte parken, die voor het fatsoenlijk zich gedragende publiek als vrij toegankelijk wandeloord gemeen natuurbezit zijn... In het kort het is een reclame-boek gewijd aan een algemeene Amersfoortsche stadspropaganda.

Het boek heeft bewezen, dat Amersfoort s gemeenteraad vreemdelingenverkeer en stadspropaganda heeft verheven tot overheidsbemoeiingen, dat men althans in het hartje" van Nederland erkent, dat de verwaarlozing van beide slechts de gemeenschap kan schaden.. En nu de gemeenten, vooral in deze en komende tijden, met steeds toenemende moeite hare uitgaven in overeenstemming met hare inkomsten , zullen brengen, is het een gelukkig verschijnsel, dMi Amersf oort's stadsbestuur indachtig de leuze: „BespbriW mij de wijze van reclame-maken eener stad en ik zal.

Sluiten