Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als uitgevers van locale of gewestelijke gidsen ; moeten hierbij dadelijk genoemd worden verschillende f stoomtrammaatschappijen en locaalspoorwegen. Ik memoreer hier de beide Betuwsche stoomtrammaatschappijen, die ieder voor haar gebied een boekje met I aanwijzing van uitstapjes het licht lieten zien. Dit zijn | tot op heden de eenige toeristenwerkjes, welke over lltJeêrlands oofttuin tusschen Rijn en Waal verschenen I zijn, daar er in de geheele Over- en Neder-Betuwe I geen enkele V.V.V. bestaat (naar ik op de jaarvergadering te Leeuwarden hoorde, denkt men er thans [ over te Tiel een afdeeling der A. N.V.V. op te richten). I Ook schreef Jhr. Jan Feith een boekje voor de streek i Nijmegen—Venlo in opdracht van de Maas-Buurtt spoorweg.

I Talrijke stoombootmaatschappijen hebben vroeger of later de aandacht gevestigd op aantrekkelijke ||iitstapjes in ons heerlijk waterland. Lang voor de f A. N.V.V. in den zomer 1917 haar „stoombootgids I voor Nederland" uitgaf, die — hoewel verre van i volmaakt — toch veel belangrijks geeft in een beI knopt bestek, hadden tal van particuliere stoombootIpndérnemingen het nut en de noodzakelijkheid ingezien I van de uitgave van min of meer uitvoerige beschrij| vingen der streken, die zij toegankelijk maakten van I den mooien waterkant uit. Ik herinner hier bijv. aan ■ de fraai-geïllustreerde reclames der Fop-Smit booten, I aan de propaganda der Carsjensbooten voor Aalsmeer I en de Zuid-Hollandsche plassen, aan de uitgaafjes der Zaansche en Alkmaarder Packetbooten der Amsterdamsche en Rotterdamsche havenbootdiensten, van - de booten, die op IJmuiden en Oostvoorne varen, ;■ van den passagierdienst Delfzijl-Emden en de salonschroefstoombootdienst Zwolle-Giethoorn. De Nederlandschè Centfaalspoorweg verplichtte t,de toeristen aan zich door de zeer goedkoope en fgractische uitgave van zes wandelkaarten langs haar ratchtsche en Veluwsche lijnen. De Noord-öosterI locaal maakte in haar uitvoerige gids een gedeelte ' van De Oude Landschap voor den zomerreiziger toe-

Sluiten