Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bereikte effect was verre beneden dat der naburige grensplaatsen Kleef, Emmerik en Cranenburg. Als een der voornaamste oorzaken van dezeaesthetische mislukking noem ik het onvriendelijke, op statigheid berekende formaat der ItaJiaansche paleisvensters. Gedachteloos overgebracht naar de burgerwoningen van onze vaderlandsche steden bewijzen zij, dat men in de 19e eeuw geen oog meer had voor de onderlinge verhouding van gevelwand en raam, zoodat het scheen alsof de ramen het hoofddoel van het huis waren. En' het was te voorzien, dat de kille totaalindruk van regelmatige raamrijen volgens de overgebrachte overleveringen der Italiaansche facadenschema's in de oud-eerwaardige stad van Carolus Magnus niet opgeheven zou worden door het aanbrengen van een kleurig en fleurig bloemenrekje.

De bekende Hamburger kunstcriticus Lichtwark heeft het zoo fijngevoelig gezegd, dat de eenvoudige schoonheid van stadjes als Grund — het Duitsche bloemenrekkenstedeke bij uitnemendheid — niet bestaat in het op den voorgrond dringen van de bouwwijze, maar aan het bescheiden terugtrekken van lijnen om de contrasteerende kleurenvakken beter tot hun recht te laten komen. En dan werken toch wel het meest decoratief die helderwitte omramingen. Men kan er visioenen zien van Oostersche tapijten, waarin ook ieder kleurenvak door blanke of zwarte lijnen omzoomd is. In menig oud straatje van de door vreemdelingen zoo druk bezochte Harz-stedekes kan men zich nog een denkbeeld maken van het totaal effect der coloristische architectuur, waarbij de motieven van zulk een groote fijnheid der ondervinding getuigen. Men zal het met den Hamburger strijder voor een eenvoudige inheemsche bouwkunst in de lage Elbelanden, met den scherpen opmerker Lichtwark alweer eens zijn, wanneer hij u brengt bij een huiske, dat zonder verdieping uit het hoog-oprijzende bezonken-roode pannendak een erkertje laat opduiken met een wit geschilderd vensterraam, dat beneden afgesloten wordt door een groen bloemenrekje met

Sluiten