Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast dergelijke luxe vreemdelingenverkeer-bouwsels zal de zorg voor eenvoudige landelijke buitenpensions in de naaste toekomst bij het toenemende wandel-toerisme steeds meer en meer een vraagstuk .worden, dat de belangstelling vraagt der locale organisaties.

In zijn „Schets van de werkwijze van een Provinciaal Bureau voor Vreemdelingenverkeer in Gelderland" welke de heer J. M. Gantvoort heeft gegeven te Arnhem op 26 Juli 1917, betoogde hij, dat een dergelijk bureau de oprichting van hotels en pensions moet bevorderen desgewenscht daarbij deskundige voorlichting dient te verstrekken en zoo noodig leiding moet geven. [Hierbij kan een zekere controle worden uitgeoefend op. logeergelegenheden, zoodat voorkomen wordt dat vreemdelingen intrek nemen in pensions of woningen, waar zieken zijn of zoo juist geweest zijn en waar de zindelijkheid te wenschen overlaat. Vanzelf sprekend, dat zulks kan geschieden in overleg met den Nederlandschen Hotelhoudersbond en den Nederlandschen Pensionhoudersbond, welke beide door hun

IldmaatSChaD tOOnen het helanrj re ertonn.t,

leen lichaam als de A. N.V.V. De vereenigingen UGemeeentebelang" te Doetinchem en „Winterswijk's 1 Belang' te Winterswijk traden hier reeds actief op bij de voorbereiding der hotel-pensions „De Vijver-

£v.,s „nci wuuiu , rerwiji ae iMeaeriandsche Keisvereenieine- reeds r/prnimen «in hq„

«3. Mertens, b. i., uitgewerkte plannen heeft ontvangen woor den bouw van verschillende eenvoudige doch {jttactische en in het. landschap passende „vacantier huizen", met welker uitvoering binnen niet te langen md in de meest bezochte deelen van Nederland (en cook in het buitenland na den oorlog) een begin zal vworden gemaakt. , Uit deze enkele voorbeelden, die met vele zouden llf^T*??, te VMllen' bliikt voldoende, dat de plaatselijke VV.V.V.s gedurende vele jaren krachtdadig hebben «medegewerkt aan de verbreiding van de bekendheid hhunner plaats of streek en de verfraaiing van het

Sluiten