Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landschap door „versieringen" aan te brengen. In menig V. V.-notulenboek getuigt bladzijde na bladzijde daarbij van een eerlijk streven om oude schponherd | te bewaren of nieuwe in het leverfte roepen. V.V.V. Enkhuizen, Middelburg, Dordrecht, Delft, Amersfoort en Leeuwarden vonden in hun historische plaatsen^ dikwijls gelegenheid strijd te voeren voor het behoud van het schoone oude. j ,., j

Ter jaarvergadering van de A. N. V. V. deelde de heer Schoondermark, wethouder van de gemeente Leeuwarden, mede, dat V. V. Leeuwarden niet alleen. waakt tegen het verloren gaan van monumenten, maar zelfs twee oude poortjes heeft aangekocht, laten restaureeren en aan de gemeente heeft aangeboden. Op sympathieke wijze is aldus een der krachtigste der bij de A. N.V.V. aangesloten vereenigingen naar voren getreden in haar niet genoeg te prijzen actie voor het conserveeren van zulke markante monumentjes als het Popta-enStruivingspoortje. Het jongste jaarverslag maakte verder melding van nog een daad van piëteit, die de nagedachtenis van Maryken-Meu laat voortleven in het ongeschonden bezit van het oud Princessehof. De Leeuwarder V.V. bood den raad een subsidie van 500 gulden aan voor den aankoop van deze fraaiste particuliere woning in Friesland s hoofdstad onder voorwaarde, dat de bestemming van het huis een attractie zou vormen voor de vreemdelingen, welke Leeuwarden bezoeken. Hieraan is reeds voldaan, want er zal in worden ondergebracht het Indische museum van den Heer Ottema, dat een tiental jaren in het schilderachtige dorpje Bergum veler belangstelling tot zich trok.

De Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren heeft haar domicilMf gekozen in twee oud-Middelburgsche woningen genaamd: „De Vygheboom" en „De Kerfbylle". Dank zij den kunstzin en de offervaardigheid van Mr. u. N. de Stoppelaar werden beide gevels geheel gerestaureerd, zoodat de V.V.V. gehuisvest is als geen ander in Nederland.

Sluiten