Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen de meerdere waardeering van het Iandseigene ook een grootere interesse in het leven riep voor onze Nederlandsche torens en hun kostbare klokkenspellen, begreep de voortvarende Arnhemsche V. V. V., dat het op haar weg lag het initiatief te nemen tot een krachtige actie ten gunste eener opleving der Nederlandsche beiaardkunst. Door samenwerking met het Arnhemsche gemeentebestuur — dat met f2500 jaarlijks V.V.V. subsidieert — werden plannen beraamd om het prachtige Hemony-carillon van den St. Eusebius- of Grooten Tdren door eenige wijzigingefl in het systeem der klokkenplaatsing en der klepelverbinding meer geschikt te maken tot het houden van beiaard-concerten, welke vooral in Bèlgië zulk een populariteit genoten bij oud en jong, rijk en arm, leek en musicus.

Breedvoerig werd het plan besproken op het congres van den Nationalen Bond van Vreemdelingenverkeer (de fusie met het Centraal Bureau was toen nog niet voltrokken) in Arnhem gehouden op 3, 4 en 5 September 1915 en men zag plotseling klaar in, dat Mr. A. Loosjes volkomen gelijk had door te beweren: „Hoe weinigen weten, dat bij een betrekkelijk kleine verandering klokkenspellen tot een schat kunnen worden, waarop een geheel land trptsch kan zijn en die — men denke aan Mechelen — bovendien het zoete winstje van druk vreemdelingenverkeer brengt."

De torens zingen! werd de leuze. Men-stelde zich in verbinding met Jef Denyn, den beroemden meestérbeiaardier van Mechelen, die in Vlaanderen de torens leerde zingen en het volk luisteren.

Na het rondschrijven van de Arnhemsche V.V.V. aan de gemeenten, waar carillons aanwezig zijn, kwamen Nijkerk, Amersfoort, Haarlem, Alkmaar, Middelburg, Deventer, Delft en Gouda in de lange rij plaatsen staan, die hun carillon wenschten te gebruiken als middel ter bevordering van het vreemdelingenverkeer en hun klokkenschatten wilden laten keuren door een zoo bij uitstek deskundige als de heer Denyn. Het carillonvraagstuk werd „une question brülante", daar

Sluiten