Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

BEVORDERING EN VERBREIDING DER MODERNE KUNSTRECLAME, IN DIENST VAN HET VREEMDELINGENVERKEER.

Een geheel ander terrein, waarop talrijke vereenigingen veel goeds kunnen tot stand brengen, is dat der bestrijding van de ontsierende reclame en der bevordering van de kunst in de reclame.

Nog veel te weinig schijnt men te weten, dat er ook een Nederlandsche reclamekunst bestaat, die aan de werkelijkheid gebonden en verplicht is om in heel gewone dingen van het leven inspiratie te vinden. Deze kunst" — zegt J. D. C. van Dokkum — „staat niet buiten of boven het leven, ze staat er middenin, ze leeft en bloeit en groeit in het drukke verkeer der groote wereldstad, dat zich vóór dien zoo bezwaarlijk scheen te verdragen met de muze, die de hoogste stilte bemint." .

De reclame kan men — hoe onsympathiek ze meestal ook optreedt — niet als een nuttelooze uitwas onzer moderne maatschappij beschouwen. Ze heeft haar plaats stormenderhand veroverd en haar onmisbaarheid tot op den jongsten dag weten aan te topnen in een maatschappelijke samenleving, waarin de concurrentie het groote levensbeginsel is. Wanneer men er slechts toe zou kunnen komen alle thans leelijke en schreeuwende reclames te vervangen door artistiek uitgevoerde, en wanneer dan de plaatsing in overleg geschiedde met de schoonheidsraden der gemeenten, dan was dunkt me spoedig het vooroordeel tegen de reclame opgeheven, zou men haar overal de gewenschte aandacht schenken en haar

Sluiten