Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitingen begroeten als „1'art de la rue", de ;straatkunst" bij uitnemendheid.

Waar „reclame maken" een der hoofdwerkzaamheden is van de organisatie tot bevordering van het vreemdelingverkeer, dient men zich grondig op de hoogte stellen van hetgeen Nederlandsche reclamekunstenaars reeds hebben gepresteerd, terwijl de plaatselijke Vereenigingen bij het verleenen van opdrachten vooral indachtig moeten zijn, dat „dit kunstgenre in hooge mate de volkseigenaardigheden weerspiegelt". Men zal dan vanzelf spoedig in contact komen met de beide hoofdrichtingen, waarin de Nederlandsche reclame zich ontwikkelt, welker beoefenaren óf zich hebben aangesloten bij hen, die hun strevingen publiceeren in het orgaan „Maandblad voor de Bedrijfsreclame", öf hun affichekunst langs anderen weg pogen op te voeren door de denkbeelden voor te staan welke geformuleerd zijn door de „Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst", die de ontwikkeling van publieken smaak en begrip als onderdeel van haar arbeid beschouwt.

Deze vereeniging, die in December 1916 haar 12l/2jarig bestaan herdacht, heeft daarin aanleiding gevonden om een tentoonstelling te organiseeren, die het publiek wil doen zien van hoe groot belang de eisch van schoonheidswaarde in het reclamemiddel kan zijn voor ons leven, zoowel in .huis als in het openbaar.

De V. A. N. K. leuze: schoonheid in alles en voor iedereen, zou nergens zóó onmiddellijk tot werkelijkheid gemaakt kunnen worden als in het reclamemiddel, dat onder alle oogen.en in alle handen komt.

Iedere plaatselijke vereeniging, welke in den vreemde aandacht wil trekken, moest zich tot stelregel kiezen geen reclamebiljet uit te geven zonder vooraf zich op de hoogte gesteld te hebben van wat de V. A. N. K. bijeen heeft gebracht en als resultaat van een energiek aangevatten en zorgzaam uitgevoerden arbeid thans in het archief bezit aan moderne reclamemiddelen van allerlei soort en van verschillende aesthetische waarde.

Sluiten